Dokumenty do wglądu dla rodziców

Do wglądu dla rodziców są następujące dokumenty:

  • Statut Szkoły Podstawowej w Koźminku znajduje się w sekretariacie szkoły;
  • Szkolny Program Wychowania – w sekretariacie szkoły, w bibliotece szkolnej, u pedagoga, w pokoju nauczycielskim;
  • Szkolny Program Profilaktyki – w sekretariacie szkoły, w bibliotece szkolnej, u pedagoga, w pokoju nauczycielskim;
  • Koncepcja pracy szkoły- w sekretariacie szkoły;

Kryteria oceniania zachowania znajdują się w Szkolnym Programie Wychowania oraz są wyeksponowane na gazetce ściennej –  korytarz dolny, w części ,,starej’’ szkoły, przy wejściu od strony boiska;

Normy zachowania obowiązujące społeczność szkolną zawarte są w Szkolnym Programie Wychowania oraz zostały wyeksponowane nad schodami w ,,starej’’ części szkoły

Prawa i obowiązki ucznia są wyeksponowane w części ,,starej’’ szkoły, korytarz dolny.

Autorzy: Zespół Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Koźminku