Nasza szkoła

Nasza szkoła…

Szkoła Podstawowa

im. Andrzeja Mielęckiego

ul. Szkolna 1

62 – 840 Koźminek

tel. (fax) 062 76 37 023

spkozminek@interia.pl

NIP: 968-07-70-203

Regon: 000252925

 

Misja:

„Szkoła spełnia marzenia

uczniów oraz oczekiwania

rodziców i nauczycieli”

Jesteśmy jedną z wielu szkół, która stara się spełniać oczekiwania rodziców i nauczycieli oraz marzenia uczniów. Szkoła Podstawowa w Koźminku, to największa ze szkół w gminie Koźminek, położonej w centralnej Polsce. Koźminek to miejscowość stanowiąca centrum gminy i licząca około 1800 mieszkańców. W przeszłości posiadała prawa miejskie.

Do naszej szkoły uczęszcza 354 uczniów, zgrupowanych w 14 oddziałach. Dzieci pochodzą z Koźminka i okolicznych wiosek, a także spoza obwodu szkoły. Opiekę nad uczniami sprawuje 27 nauczycieli. Właściwy klimat stworzony w szkole sprzyja uczeniu się, a wysokie wymagania stawiane wychowankom sprawiają, że uczniowie osiągają dobre wyniki – zgodne ze swymi możliwościami.

Szkołą kieruje od 1 września 1992 roku p. Marianna Chenczke, nauczyciel przyrody. Funkcję wicedyrektora od 2006 roku pełni p. Katarzyna Załecka.

W szkole zatrudniony jest pedagog, który wspólpracuje z Porafdnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kaliszu.Zajęcia prowadzone przez p. Ewę Olejnik obejmują działania:

 • uczące kreatywnego myślenia
 • gry i zabawy podnoszące samoocenę dziecka, dodające wiary we własne możliwości, doskonalące umiejętności społeczne.
 • doskonalące umiejętność czytania i pisania metodą 18 struktur wyrazowych
 • doskonalące umiejętność pisania zgodnie z zasadami ortografii  w oparciu o program Ortograffiti
 • zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • oraz inne zgodnie z potrzebami  zgłaszanych dzieci.

Pani pedagog pomaga uczniom, nauczycielom i rodzicom  w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

OFERTA EDUKACYJNA szkoły obejmuje:

 • kształcenie zintegrowane w kl. I-III,
 • nauczanie w kl. IV-VI,
 • wiele ciekawych propozycji zajęć pozalekcyjnych.

Zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska i lepszym przygotowaniem uczniów do kontaktu z innymi Europejczykami wprowadzono w szkole naukę języka angielskiego od klasy I oraz język francuski w klasach IV-V.  Gmina Koźminek nawiązała bowiem kontakt z gminą Lobbes, położoną w południowo – środkowej Belgii. Po powtórnym złożeniu oficjalnych wizyt planowana jest w czasie roku szkolnego wymiana dzieci, by mogły lepiej poznać warunki nauki rówieśników w innym kraju.

Szkoła wyposażona jest w dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Na komputerach zainstalowany jest system operacyjny Windows 98, XP tj. podstawowe oprogramowanie użytkowe zapewniające realizację celów edukacji informatycznej i możliwość korzystania z technologii informacyjnej

Szkoła dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, kładąc nacisk na jak najlepsze warunki do nauki i wypoczynku. Działający w szkole zespół promujący zdrowie wspomaga nauczycieli w kształceniu zachowań sprzyjających zdrowiu i poprawianiu samopoczucia uczniów. Organizuje także różne formy zdrowego wypoczynku, rajdy rowerowe, naukę zasad udzielania pierwszej pomocy, propaguje dni bez agresji.

Uczniowie są pod stałą opieką pielęgniarki, lekarza i stomatologa oraz podlegają systematycznym badaniom  i szczepieniom.

Kultywowanie tradycji stało się w naszej szkole regułą. Co roku opracowywany jest kalendarz imprez szkolnych nastawionych na integrację społeczności uczniowskiej i właściwą współpracę ze środowiskiem.

W naszej szkole działa wiele różnych kół zainteresowań: informatyczne, matematyczne, taneczne, polonistyczne, teatralne, języka angielskiego, przyrodnicze, komunikacyjne, szachowe. W zajęciach tych uczestniczy wielu uczniów, doskonaląc umiejętności posługiwania się komputerem, wykorzystywania nabytych umiejętności i wiedzy oraz wzajemnego okazywania uczuć.

Wizja Szkoły Podstawowej w Koźminku

Uczniowie będą:

 • korzystać z nowoczesnej sali gimnastycznej, pięknego krytego basenu, zielonego boiska oraz kortu tenisowego;
 • uczyć się w większych, odpowiednio oświetlonych, właściwie wyposażonych i wyciszonych pracowniach na jedną zmianę;
 • mieć zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną;
 • przechowywać swoje rzeczy w szafkach osobistych, a rowery pozostawiać na strzeżonym parkingu;
 • poznawać języki obce i tajemnice informatyki od pierwszej klasy;
 • w dostosowanych do potrzeb: bibliotece, czytelni, świetlicy   i pracowni komputerowej poszerzać wiedzę i rozwijać własne zainteresowania;
 • korzystać ze zorganizowanego dowozu do szkoły;
 • telefonować ze szkolnego automatu;
 • korzystać z różnorodnych i nowoczesnych środków dydaktycznych;
 • w razie potrzeby otrzymywać pomoc finansową;
 • brać udział w zajęciach różnych kół zainteresowań;
 • czuć się w szkole bezpiecznie;
 • przestrzegać swoich praw i obowiązków;
 • korzystać z pomocy nauczycieli w czasie odrabiania prac pisemnych i przygotowywania się do lekcji;
 • mieli możliwość uczestniczenia w różnych konkursach, wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych;

Dyrekcja i nauczyciele będą:

 • umacniać więzi: uczeń – nauczyciel – rodzic;
 • doskonalić się zawodowo i podnosić swoje kwalifikacje;
 • stosować różne metody nauczania;
 • przygotowywać uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • ułatwiać kontakt ze światem poprzez Internet i naukę języków obcych;
 • poprawiać warunki pracy i promować zdrowie;
 • nadal przestrzegać swoich praw i obowiązków;
 • określać jasne zasady, reguły i zakresy odpowiedzialności;
 • tworzyć atmosferę wzajemnego wspierania się i zaufania.


Pracownicy obsługi:

Bielaszewska Zofia

Buczkowska Maria

Kuras Jolanta

Maryniaczyk Ewa

Nawrocka Jolanta

Orczykowska Beata

Paszkowska Halina

Pogorzelec Henryk