Technika kl. IV

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z TECHNIKI:

I. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobie sprawdzania osiągnięć uczniów.

II. Ustopniowane wymagania programowe uczniowie mają dołączone do swoich zeszytów przedmiotowych.

III. Rodzaje osiągnięć uczniów podlegających sprawdzaniu i ocenianiu:

a) wiadomości programowe z techniki, w tym zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

b) umiejętności: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce

c) umiejętności praktyczne (wytwórcze)

d) umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami pracy i organizacji technicznego warsztatu pracy.

IV. Metody (sposoby) sprawdzania poszczególnych rodzajów osiągnięć:

• aktywność i samodzielna praca na lekcji

• prace wytwórcze

• zadania domowe

• odpowiedzi ustne na lekcji (z trzech ostatnich lekcji; bez zapowiedzi)

• kartkówki (ok. 10-15 min ; z trzech ostatnich lekcji; mogą być bez zapowiedzi

• sprawdziany pisemne z całego lub części działu

• testy (sprawdziany umiejętności).

V. Kryteria oceniania osiągnięć:

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności odbywa się wg skali 6-stopniowej.

2. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze bez podania przyczyny, za wyjątkiem lekcji, na których jest praca pisemna.

3. Dopuszcza się stosowanie „+” i „-” za: aktywne przygotowanie do lekcji, za pracę i aktywność na lekcji (sześć „+” daje ocenę celującą.; sześć „-” daje ocenę niedostateczną.).

4. Za brak pracy domowej można otrzymać „-” (trzy „-” dają ocenę niedostateczną.).

Sprawdziany, testy oceniane są na wszystkich przedmiotach wg tej samej skali procentowej (Wewnątrzszkolny System Oceniania):

100% odpowiedzi poprawnych – ocena – celujący (cel.); [6]

powyżej 91% odpowiedzi poprawnych – ocena – bardzo dobry (bdb.);[5]

powyżej 71% odpowiedzi poprawnych – ocena – dobry (db.); [4]

powyżej 51% odpowiedzi poprawnych – ocena – dostateczny (dst.); [3]

powyżej 31% odpowiedzi poprawnych – ocena – dopuszczający (dop.); [2]

31% i poniżej 31% odpowiedzi poprawnych – ocena – niedostateczny (ndst.); [1]

6. W pracach wytwórczych oceniane są przede wszystkim: samodzielność, pomysłowość i estetyka wykonania.

VI. Ustalanie ocen końcowych:

1. Ocena końcowa (dwa okresy) nie jest średnią ocen cząstkowych.

2. Uczeń powinien być oceniany minimum trzy razy w semestrze.

3. Nauczyciel na miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych

Nie zaliczenie wiadomości i umiejętności z zakresu zasad ruchu drogowego oznacza nieotrzymanie karty rowerowej

VII. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowych osiągnięciach, postępach i zagrożeniach

a) Uczeń ma prawo do uzasadnienia każdej oceny.

b) Rodzic ma prawo wglądu do prac pisemnych ucznia w obecności nauczyciela przedmiotu (uczeń nie zabiera prac pisemnych do domu).

c) Prace pisemne powinny być oddane uczniowi w terminie 2 tygodni.

d) Prace kontrolne powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem a uczniowie mają możliwość ustalenia z nauczycielem przedmiotu terminu prac pisemnych.

e) Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielem podczas wyznaczonych godzin konsultacji (harmonogram znajduje się na drzwiach pokoju nauczycielskiego).

f) Nieopanowanie danej partii materiału przez około 50% uczniów wymaga ponownego omówienia materiału.

g) Uczeń ma prawo do poprawienia jeden raz ocen: niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej i dobrej ze sprawdzianu pisemnego. Nauczyciel ustala z uczniami termin i zasady poprawy (do 2 tygodni od rozdania prac.

h) Uczeń, który nie pisał w pierwszym terminie sprawdzianu ma obowiązek przystąpić do niego w terminie poprawy. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną.

i) Oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie są poprawiane, uczeń może się wykazać na kolejnych lekcjach.

j) Niedbałe prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń może mieć wpływ na obniżenie oceny z przedmiotu.