Religia IV – VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W KLASACH IV-VI
1. Ocenie podlegają:
aktywność i samodzielna praca na lekcji
zadania domowe
sprawdziany pisemne z całego lub części działu
kartkówki (ok. 10-15 min ; z trzech ostatnich lekcji; mogą być bez zapowiedzi
testy (sprawdziany umiejętności)
katechizm, modlitwy, pieśni
zeszyt przedmiotowy, ćwiczenie

2. Kryteria oceniania osiągnięć:
Ocenianie wiedzy i umiejętności odbywa się wg skali 6-stopniowej
Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze bez podania przyczyny, za wyjątkiem lekcji, na których jest praca pisemna
Dopuszcza się stosowanie „+” i „-” za: aktywne przygotowanie do lekcji, za pracę i aktywność na lekcji (trzy „+” daje ocenę bardzo dobrą; trzy „-” daje ocenę niedostateczną.).
Obowiązkiem ucznia, który nie był w szkole jest uzupełnienie zeszytu przedmiotowego i zeszyciu ćwiczeń oraz odrobienie pracy domowej (dotyczy to zarówno ucznia, który chorował, jak i ucznia, który był nieobecny na lekcji z powodu udziału w zawodach, konkursach, turniejach, występach)
Sprawdziany, testy oceniane są na wszystkich przedmiotach wg tej samej skali procentowej (Wewnątrzszkolny System Oceniania):
100% odpowiedzi poprawnych – ocena – celujący (cel.); [6]
powyżej 90% odpowiedzi poprawnych – ocena – bardzo dobry (bdb.);[5]
powyżej 70% odpowiedzi poprawnych – ocena – dobry (db.); [4]
powyżej 55% odpowiedzi poprawnych – ocena – dostateczny (dst.); [3]
powyżej 40% odpowiedzi poprawnych – ocena – dopuszczający (dop.); [2]
40% i poniżej 40% odpowiedzi poprawnych – ocena – niedostateczny (ndst.); [1]

3. Ustalanie ocen końcowych:
Ocena końcowa (dwa okresy) nie jest średnią ocen cząstkowych
Uczeń powinien być oceniany minimum trzy razy w semestrze

4. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowych osiągnięciach, postępach i zagrożeniach:
Uczeń ma prawo do uzasadnienia każdej oceny.
Rodzic ma prawo wglądu do prac pisemnych ucznia w obecności nauczyciela przedmiotu (uczeń nie zabiera prac pisemnych do domu).
Prace pisemne powinny być oddane uczniowi w terminie 2 tygodni.
Prace kontrolne powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem a uczniowie mają możliwość ustalenia z nauczycielem przedmiotu terminu prac pisemnych.
Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielem podczas wyznaczonych godzin konsultacji (harmonogram znajduje się na drzwiach pokoju nauczycielskiego).
Nieopanowanie danej partii materiału przez około 50% uczniów wymaga ponownego omówienia materiału.
Uczeń ma prawo do poprawienia jeden raz ocen: niedostatecznej.
Nauczyciel ustala z uczniami termin i zasady poprawy (do 2 tygodni od rozdania prac).
Uczeń, który nie pisał w pierwszym terminie sprawdzianu ma obowiązek przystąpić do niego w terminie poprawy. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną.
Oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie są poprawiane, uczeń może się wykazać na kolejnych lekcjach.
Niedbałe prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń może mieć wpływ na obniżenie oceny z przedmiotu.