Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KL. IV-VI
1. Oceniany jest przede wszystkim wysiłek jaki uczeń wkłada na lekcji
2. Ocenianie odbywa się według 6-stopniowej skali
3. Uczeń ma prawo do uzasadnienia każdej oceny (cząstkowej, semestralnej)
4. Jeżeli uczeń był nieobecny lub miał zwolnienie lekarskie na lekcji, na której odbywa się ocena sprawności, musi ja zaliczyć w ciągu 2- tygodni od przyjścia do szkoły
5. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji (przynosi strój i obuwie zmienne) z wyjątkiem krótkotrwałego( do 1-tygodnia) lub długotrwałego( powyżej 2 tygodni ) zwolnienia wówczas przynosi tylko obuwie, ale ma obowiązek być na lekcji
6. Dwukrotne zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela spowodowanej jego rażącym lub zagrażającym zdrowiu zachowaniu spowoduje wpisanie uwagi do  dziennika lub klasowego zeszytu uwag i pochwał
7.Ocena semestralna oraz roczna jest średnia arytmetyczną;
* 50 % oceny stanowią oceny za sprawność fizyczną i wiadomości,
* 25% to zaangażowanie w lekcje wychowania fizycznego;
– zaangażowanie w lekcje,
– ćwiczenie na miarę swoich możliwości,
– dyscyplina,
– pomoc,
– udział we wszystkich możliwych zawodach,
– systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych z wychowania fizycznego,
(ocena w dzienniku lekcyjnym kolorze czerwonym),
* 25% frekwencja na  zajęciach fizycznej (ocena w dzienniku lekcyjnym kolorze zielonym)

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ
Uczeń ma obowiązek noszenia na lekcje w-f zmiennego sznurowanego obuwia, koszulki zmiennej białej i spodenek nie ograniczających swobody ruchu. Dopuszcza się używania podczas lekcji bluz sportowych.
Na koniec każdego półrocza nauczyciel ocenia ucznia za systematyczność przynoszenia stroju na lekcje w następujący sposób:
0 braków stroju w semestrze – ocena celująca
1-2 braki stroju w semestrze – ocena bardzo dobra
3-4 braki stroju w semestrze – ocena dobra
5-6 braków stroju w semestrze – ocena dostateczna
7-8 braków stroju w semestrze – ocena dopuszczająca
9 i więcej braków stroju w semestrze – ocena niedostateczna

Opracowali: mgr Mirosława Broniecka, mgr Dawid Kupaj