Plastyka IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PLASTYKA

Zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania
w Szkole Podstawowej im. A. Mielęckiego w Koźminku

Opracowała: Monika Poroś

ZASADY PRACY UCZNIA NA LEKCJI:

– od ucznia wymaga się systematycznego przygotowania do lekcji;
– uczeń systematycznie prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe, dotrzymuje terminów wytwórczych i prac pisemnych;
– uczeń jest aktywny;
– uczeń jest zdyscyplinowany, odnosi się z szacunkiem do nauczyciela i kolegów, nie spożywa posiłków i nie używa telefonów komórkowych podczas zajęć;
– uczeń nie używa wulgaryzmów;
– nauczyciel stosuje skalę ocen od 1 do 6;
– uczeń i nauczyciel ma prawo do dyskusji podczas oceny (wyjaśniającej wątpliwości i dotyczących realizowanego zadania);
– uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do zajęć (w ciągu semestru), co odnotowane jest w dzienniku minusem, O nie przygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy, nie może ono dotyczyć zapowiedzianej kartkówki/ sprawdzianu;
– nieprzygotowanie do zajęć to: brak zeszytu, podręcznika, brak materiałów do pracy wytwórczej, bark pracy plastycznej z lekcji poprzedniej;
– sprawdzanie wiedzy i umiejętności bieżącej obejmuje trzy tematy i może być w formie pisemnej lub ustnej, może objąć cała klasę lub jej część;
– każdą ocenę uczeń ma prawo poprawić w ustalonym z nauczycielem terminie – nie później niż 2 tygodnie przed wystawieniem ocen semestralnych i rocznych;
– uczeń w ciągu tygodnia ma obowiązek rozliczyć się z wykonanej pracy;
– nierozliczenie się z pracy wytwórczej jest odnotowane w dzienniku: 1;
– za zdobycie I, II, III miejsca w konkursach plastycznych uczeń otrzymuje: 6;
– uczeń, który opuścił połowę godzin w semestrze ma obowiązek skonsultować się z nauczycielem i ustalić termin, tematykę prac do oddania;
– uczeń ma obowiązek zbierania prac ocenianych w teczce i przedłożenia ich podczas wystawiania oceny semestralnej:
– nauczyciel nie przyjmuje do oceny prac niepodpisanych: imię, nazwisko, klasa, tytuł pracy;
– na ocenę semestralną maja wpływ oceny cząstkowe z: pytań otwartych, konkursów, aktywności, udział w dyskusjach, prac obligatoryjnych, prowadzenia zeszytu, praktycznych i teoretycznych prac domowych;
– propozycję oceny semestralnej ( rocznej) nauczyciel wpisuje ołówkiem do dziennika na 5 tygodni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej;
– jeśli rodzice nie zgadzają się z oceną mają prawo wystąpić z podaniem do Dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego;
– uczniowie z dysfunkcjami oceniani są według odrębnych zasad zalecanych przez PPP;
– Uczeń, który jest nieobecny na lekcji ma obowiązek dowiedzieć się jakie materiał i przybory należy przygotować na kolejną lekcję;
-Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach, nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu uczeń poprawia pracę w zadanej technice;
– W przypadku braku zdolności plastycznych i umiejętności wykonywania prac uczeń nie jest zwolniony z oceny. Jest zobowiązany wykonać ją na miarę swoich możliwości;
– Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy.
Jest to forma ustnej umowy klasy z nauczycielem;
– Aktywność ucznia na lekcjach nagradzana jest plusem +. Odpowiedniej liczbie plusów przyporządkowana jest ocena. Za każde 3 plusy- ocena bdb. Każdy uczeń może zdobyć na jednej lekcji dowolną liczbę +. Gromadzenie plusów może odbywać się przez kilka kolejnych lekcji; nie wyklucza to zdobycia ocen.
– Po zgłoszeniu 3 nieprzygotowań uczeń otrzymuje ocenę ndst,
– Za 3 przygotowania uczeń otrzymuje ocenę bdb.

Podczas wystawiania ocen z przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę przede wszystkim na:
Indywidualne predyspozycje dziecka, jego zdolności plastyczne, znajomość technik
i odpowiednie wykorzystywanie ich, jak również znajomość wiadomości z teorii historii
sztuki, trafność obserwacji, pomysłowość (oryginalność), wrażliwość,
Jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,
Zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział,
Umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania
własnych rozwiązań.
Podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, udział w konkursach
plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,
Przygotowanie ucznia do zajęć,
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie zadań domowych.
Sprawdzone i ocenione sprawdziany( kartkówki nauczyciel udostępnia uczniom na lekcji).

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJACE OCENIANIU
1. Prace plastyczne
2. Odpowiedź ustna
3. Kartkówki, sprawdziany
4. Aktywność na lekcji
5. Zeszyt
6. Przygotowanie do lekcji
7. Przygotowanie prac na konkursy
8. Praca w grupie
9. Udział w zajęciach koła plastycznego
10. Aktywność pozaszkolna

KONTRAKT Z UCZNIEM

1. Ma na lekcji materiały niezbędne do wykonania pracy plastycznej i zeszyt przedmiotowy.
2. Zna wymaganie edukacyjne i kryteria ocen.
3. Każda praca plastyczna wykonana przez ucznia na lekcji jest oceniona pozytywnie.
4. Ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy jej nie odda do oceny.
5. Każdą pracę plastyczną wykonuje samodzielnie.
6. Ma prawo dwa razy w ciągu semestru nie przygotować się do lekcji.
7. O tym, że uczeń jest nieprzygotowany do lekcji informuje nauczyciela na początku zajęć, w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną.
8. Brak materiałów do wykonania pracy plastycznej (gdy uczeń zgłasza nieprzygotowanie) nie zwalnia od pracy na lekcji. Uczeń ma obowiązek pracować na materiałach zastępczych.
9. Gdy uczeń jest nieobecny na lekcji pracę plastyczną uzupełnia i oddaje do oceny w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.
10. Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić w domu i oddać pracę na kolejną lekcję w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.
11. Za osiągnięcia w konkursach plastycznych od etapu rejonowego wzwyż uczeń otrzymuje ocenę cząstkową celującą.
12. Obowiązkiem ucznia jest utrzymać porządek na stanowisku pracy i przestrzegać zasad bhp.
13. Stara się być zawsze pozytywnie nastawiony do wykonania swojej pracy plastycznej wierząc w swoje możliwości.
14. Uczeń jest zobowiązany gromadzić prace w teczkach;
Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela na początku zajęć. W szczególności prace ucznia oceniane są za:
-zgodność z tematem,
-bogactwo treści,
-pomysłowość, (oryginalność)
-wartości formalne ( kompozycja, kolorystyka, właściwości tworzywa, techniki plastyczne),
-wrażliwość,
-estetyka

Ocenianie jako analizowanie poziomu umiejętności ucznia
Obszary podlegające ocenie, przedmiot ocenianych umiejętności
Umiejętności

Zakres podstawowy
Zakres rozszerzony
przygotowanie ucznia do zajęć (przygotowanie odpowiednich materiałów plastycznych, opanowanie wiedzy, wyszukanie informacji, wykonanie ćwiczeń i zadań wstępnych)
– przygotowanie podstawowych materiałów umożliwiających wykonanie prostego ćwiczenia
– wyszukanie prostych informacji umożliwiających udział w lekcji i przygotowujących do realizacji ćwiczeń
– wykonanie zadania domowego w uproszczonej formie
– przygotowanie ciekawych materiałów umożliwiających wykonanie oryginalnego ćwiczenia
– wyszukanie bogatych informacji z różnych źródeł umożliwiających aktywny udział w lekcji, bardzo dobrze przygotowujących do realizacji ćwiczeń
– wykonanie zadania domowego w rozbudowanej formie
postawa i zachowanie na zajęciach, podczas oglądania wystaw, zwiedzania zabytków i skansenów (kultura osobista w trakcie zajęć, wykonywanie poleceń, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania odpowiednich materiałów i narzędzi plastycznych, właściwa współpraca z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych, odpowiednie zachowanie w galeriach, muzeach, skansenach podczas zwiedzania zabytków
– spełnianie podstawowych poleceń, poprawne, odpowiednie zachowanie na zajęciach, znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, związanych ze stosowanymi materiałami i narzędziami plastycznymi
– podejmowanie częściowej współpracy z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych
– spełnianie podstawowych zasad zachowania w galeriach, muzeach, skansenach, podczas zwiedzania zabytków
– spełnianie wszystkich poleceń, bardzo dobre zachowanie na zajęciach, znajomość wielu zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, związanych ze stosowanymi materiałami i narzędziami plastycznymi
– podejmowanie, pełnej, różnorodnej współpracy z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych
– bardzo kulturalne zachowanie w galeriach, muzeach, skansenach, podczas zwiedzania zabytków
realizacja prac plastycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaangażowanie pomysłowość, obiektywne ocenianie walorów artystycznych tworzonych kompozycji (zgodność pracy z tematem, celowość zastosowania środków artystycznego wyrazu, techniki plastycznej)
– tworzenie prostych, schematycznych kompozycji plastycznych, w luźny sposób związanych z tematem
– przypadkowy dobór środków wyrazu artystycznego, wykorzystywanie niektórych możliwości techniki wykonania pracy
– tworzenie ciekawych oryginalnych kompozycji, w pełni oddających zadany temat, nietypowo ujmujących temat
– celowy dobór środków artystycznego wyrazu w pracy plastycznej, wykorzystanie różnorodnych możliwości techniki
wiedza o środkach artystycznego wyrazu, elementy wiedzy o dziedzinach sztuki i wybranych zagadnieniach z dziedzictwa kulturowego kręgu śródziemnomorskiego, omawianie i interpretowanie formy i przekazu dzieł, wykonanie prac, wypowiedzi
– wyrywkowa wiedza o specyfice, zastosowaniu środków artystycznego wyrazu, znajomość podstawowych zagadnień dotyczących dziedzin plastyki i rodzajów dzieł
– częściowa znajomość niektórych zagadnień z dziedzictwa kulturowego kręgu śródziemnomorskiego
– omawianie i interpretowanie niektórych zagadnień odnoszących się do formy dzieła, niektórych treści, przekazu dzieł
– pełna wiedza o specyfice, zastosowaniu środków artystycznego wyrazu, znajomość wielu zagadnień dotyczących dziedzin plastyki i rodzajów dzieł
– dobra znajomość wybranych zagadnień z dziedzictwa kulturowego kręgu śródziemnomorskiego
– omawianie i interpretowanie różnorodnych zagadnień odnoszących się do formy dzieła, niesionych przez nie różnych treści, przekazu dzieła
aktywność artystyczna jako twórcza postawa, odwaga, oryginalność myślenia podczas planowania i realizacji happeningów, akcji plastycznych
– stosowanie uproszczonych dosyć typowych rozwiązań, mało oryginalnych pomysłów w celu obmyślenia i realizacji happeningu, akcji plastycznej
– kreatywność, odwaga, oryginalność myślenia podczas planowania i realizacji happeningów, akcji plastycznych i innych działań obejmujących nowe, współczesne dzieła sztuki, szukanie różnorodnych rozwiązań
gotowość do uczestniczenia w kulturze, sposób oglądania ekspozycji muzealnych i wystaw, analizowanie formy i treści dzieł sztuki, zwiedzanie zabytkowych obiektów, skansenów
– bierne uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, oglądanie wystaw bez zaangażowania i uważnego analizowania i interpretowania ich formy i treści
– zwiedzanie zabytków bez zauważania wielu istotnych elementów dotyczących stylu, formy, charakterystycznych fragmentów, znajdujących się tam dzieł sztuki
– mało aktywny udział w zajęciach dotyczących tradycji regionalnych w skansenach
– aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych, wykazywanie zainteresowania i przygotowania do oglądania wystaw, wnikliwe analizowanie i interpretowanie ich formy oraz treści
– uważne zwiedzanie zabytków, obserwowanie różnorodnych istotnych elementów dotyczących stylu, formy, wielu charakterystycznych fragmentów budowli, dzieł sztuki znajdujących się w zabytkach
– aktywność, zaangażowanie podczas zajęć dotyczących tradycji regionalnych w skansenach

Ocenianie poziomu opanowania treści programowych
Zakres opanowanych treści programowych
Ocena niedostateczna
poziom opanowanych treści nie umożliwia podjęcia nauki na następnym etapie edukacyjnym, nieuczestniczenie w kulturze
Ocena dopuszczająca ( treści konieczne)

przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycie umiejętności umożliwiających realizację zadań życia codziennego dotyczących posługiwania się językiem plastyki w zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, wykonywania schematycznych, znacznie uproszczonych prac plastycznych związanych z życiem codziennym, niekształtowanie estetyki otoczenia, skąpe wypowiedzi o plastyce, bierne uczestnictwo w kulturze
Ocena dostateczna ( treści podstawowe)
przyswojenie podstawowych treści umożliwiających realizowanie bardzo prostych, schematycznych, stereotypowych kompozycji plastycznych, uproszczone wypowiedzi o sztuce, świadomość potrzeby estetyki otoczenia, bierny stosunek do kształtowania estetyki otoczenia, mało aktywne uczestnictwo w kulturze
Ocena dobra (treści rozszerzone)
przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych praktycznych i teoretycznych ćwiczeń plastycznych, duża aktywność twórcza, analizowanie niektórych wskazanych treści zawartych w dziełach, przenoszenie wiedzy o plastyce na inne dziedziny życia, m.in. kształtowanie estetyki otoczenia, aktywne uczestnictwo w kulturze
Ocena bardzo dobra (treści dopełniające,
pełna realizacja wymagań programowych i podstawy programowej)
bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych umiejętności praktycznych, wykonywanie różnorodnych, oryginalnych kompozycji plastycznych, bardzo duża aktywność twórcza, dobre posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach, wnikliwe analizowanie treści dzieł, znajdowanie licznych powiązań między plastyką a innymi dziedzinami życia, aktywne wpływanie na estetykę otoczenia, rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze
Ocena celująca (treści wykraczające poza program i realizacje podstawy programowej)
wiedza i umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe, postawa twórcza, poszukująca, samodzielna, oryginalna twórczość plastyczna, świadome posługiwanie się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych pracach, analizowanie różnorodnych treści zawartych w dziełach sztuki, zauważanie różnorodnych powiązań plastyki z innymi dziedzinami życia, kształtowanie estetyki otoczenia w różnorodnych formach, rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, wykraczające poza program, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze, żywe zainteresowanie zjawiskami w sztuce i wydarzeniami artystycznymi
Stosuje się sześciostopniową skalę ocen z prac pisemnych:

1) 100% odpowiedzi poprawnych – ocena – celujący
2) powyżej 90% do 99%odpowiedzi poprawnych – ocena – bardzo dobry
3) powyżej 70% odpowiedzi poprawnych – ocena – dobry
4) powyżej 55% odpowiedzi poprawnych – ocena – dostateczny
5) powyżej 40% odpowiedzi poprawnych – ocena – dopuszczający
6) poniżej 40% odpowiedzi poprawnych – ocena – niedostateczny

Opracowała: Monika Poroś