Muzyka

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

MUZYKA

Zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania
w Szkole Podstawowej im. A. Mielęckiego w Koźminku

Opracowała: Monika Poroś
ZASADY PRACY UCZNIA NA LEKCJI:

– od ucznia wymaga się systematycznego przygotowania do lekcji;
– uczeń systematycznie prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe.
– uczeń jest aktywny;
– uczeń jest zdyscyplinowany, odnosi się z szacunkiem do nauczyciela i kolegów, nie spożywa posiłków i nie używa telefonów komórkowych podczas zajęć;
– uczeń nie używa wulgaryzmów;
– nauczyciel stosuje skalę ocen od 1 do 6;
– uczeń i nauczyciel ma prawo do dyskusji podczas oceny (wyjaśniającej wątpliwości);
– uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do zajęć (w ciągu semestru), co odnotowane jest w dzienniku minusem, o nie przygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy, nie może ono dotyczyć zapowiedzianej wcześniej kartkówki/ sprawdzianu;
– nieprzygotowanie do zajęć to: brak zeszytu, podręcznika, brak materiałów potrzebnych do wzięcia czynnego udziału w konkretnej lekcji;
– sprawdzanie wiedzy i umiejętności bieżącej obejmuje trzy tematy i może być w formie pisemnej lub ustnej, może objąć cała klasę lub jej część;
– każdą ocenę uczeń ma prawo poprawić w ustalonym z nauczycielem terminie – nie później niż 2 tygodnie przed wystawieniem ocen semestralnych i rocznych;
– za zdobycie I, II, III miejsca w konkursach muzycznych uczeń otrzymuje: 6;
– uczeń, który opuścił połowę godzin w semestrze ma obowiązek skonsultować się z nauczycielem;
– na ocenę semestralną maja wpływ oceny cząstkowe z: pytań otwartych, konkursów, aktywności, prowadzenia zeszytu, praktycznych i teoretycznych prac domowych;
– propozycję oceny semestralnej ( rocznej) nauczyciel wpisuje ołówkiem do dziennika na 5 tygodni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej;
– jeśli rodzice nie zgadzają się z oceną mają prawo wystąpić z podaniem do Dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego;
– uczniowie z dysfunkcjami oceniani są według odrębnych zasad zalecanych przez PPP;
– w przypadku dłuższej absencji uczeń ma obowiązek nadrobienia zaległości w ciągu dwóch tygodni;
– Aktywność ucznia na lekcjach nagradzana jest plusem +. Odpowiedniej liczbie plusów przyporządkowana jest ocena. Za każde 3 plusy- ocena bdb. Każdy uczeń może zdobyć na jednej lekcji dowolną liczbę +. Gromadzenie plusów może odbywać się przez kilka kolejnych lekcji; nie wyklucza to zdobycia ocen.
– Po zgłoszeniu 3 nieprzygotowań uczeń otrzymuje ocenę ndst,
– Za 3 przygotowania uczeń otrzymuje ocenę bdb.

Podczas wystawiania ocen z przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę przede wszystkim na:
– opanowanie wiedzy z wybranych tematów,
– umiejętności muzyczne (śpiew, gra na instrumentach),
– umiejętność pracy w zespole,
– rozwój inwencji twórczej,
– aktywność ucznia na lekcji,
– postawa wobec stawianych zadań,
– zaangażowanie ucznia w działania muzyczne i jego aktywny w nich udział,
indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań muzycznych
podejmowanie przez ucznia dodatkowych działań muzycznych, udział w konkursach muzycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,
Przygotowanie ucznia do zajęć,
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie zadań domowych.
Sprawdzone i ocenione sprawdziany( kartkówki nauczyciel udostępnia uczniom na lekcji).
Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, nauczyciel, oceniając ucznia w klasach 4–6, uwzględnia przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy.

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJACE OCENIANIU
1. Sprawdzian wiadomości, kartkówki
2. Zeszyt, zeszyt ćwiczeń
3. Przygotowanie do lekcji
4. Odpowiedź ustna
5. Praca domowa
6. Aktywność ucznia na lekcji
7. Aktywność ucznia pozalekcyjna
8. Prace praktyczne (gra na instrumentach, śpiew, odtwarzanie tematów rytmicznych.
KONTRAKT Z UCZNIEM

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II obszary aktywności ucznia.
3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny. W uzasadnionych przypadkach np. długotrwała usprawiedliwiona nieobecność, nauczyciel ma prawo odstąpić od tego wymogu i poinformować o tym uczniów.
4. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem.
5. W przypadku, gdy sprawdzian obejmuje trzy ostatnie lekcje nauczyciel nie ma obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.
6. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu kompleksowego znajomości materiału zrealizowanego w czasie całego semestru, informując uczniów o terminie i zakresie materiału z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
8. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania dwa razy w ciągu jednego semestru.
9. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, gry na instrumencie, śpiewu na najbliższej lekcji.
10. Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej lub występy artystyczne.

Stosuje się sześciostopniową skalę ocen z prac pisemnych:

1) 100% odpowiedzi poprawnych – ocena – celujący
2) powyżej 90% do 99%odpowiedzi poprawnych – ocena – bardzo dobry
3) powyżej 70% odpowiedzi poprawnych – ocena – dobry
4) powyżej 55% odpowiedzi poprawnych – ocena – dostateczny
5) powyżej 40% odpowiedzi poprawnych – ocena – dopuszczający
6) poniżej 40% odpowiedzi poprawnych – ocena – niedostateczny

Opracowała: Monika Poroś