Matematyka IV – VI

Przedmiotowe ocenianie z matematyki

 1. Ocenie podlegają : aktywność w czasie lekcji, odpowiedzi ustne, prace pisemne: sprawdziany, kartkówki, prace klasowe, testy; praca w grupach, prace samodzielne, zadania dodatkowe, przygotowanie do lekcji, zadania domowe.
 1. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.
 1. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
  Ilość prac pisemnych jest zgodna z planem wynikowym nauczyciela.
 1. Uczeń musi poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej i sprawdzianu.
  Ma też prawo do poprawienia każdej innej oceny z pracy pisemnej.
 1. Poprawa pracy pisemnej odbyć się musi w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac (po terminie 2 tygodni nie ma już możliwości poprawienia oceny!). Poprawę uczeń pisze na dodatkowych zajęciach z matematyki, a termin poprawy ustala nauczyciel. Poprawę uczeń pisze tylko jeden raz. Ocena z poprawy (każda!) jest wpisywana do dziennika. Stopień trudności pracy poprawkowej jest taki sam jak pracy pierwotnej.
 1. Nie ma możliwości poprawiania ocen tydzień przed klasyfikacją.
 1. Kartkówki mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji i mogą być niezapowiedziane.
 1. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to jednak prac zapowiedzianych wcześniej). Nieprzygotowanie do lekcji oznacza również: brak pracy domowej (ćwiczenia, zeszytu z pracą), brak przyborów geometrycznych niezbędnych na danej lekcji. Kolejne nieprzygotowania są odnotowywane w postaci oceny niedostatecznej.
 1. Ocena z aktywności odnotowywana jest w postaci plusów.
 1. Obowiązkiem ucznia, który nie był w szkole jest uzupełnienie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń oraz odrobienie pracy domowej.
  (dotyczy to zarówno ucznia który chorował, jak i ucznia który był nieobecny na lekcji z powodu udziału w zawodach, konkursach, turniejach, występach)
 1. Przy ocenianiu prac pisemnych ustala się następującą zasadę:

ocena celująca 100 %

ocena bardzo dobra od 91 %

ocena dobra od 71 %

ocena dostateczna od 55 %

ocena dopuszczająca od 41 %

ocena niedostateczna poniżej 41 %