Język Polski IV -VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO
1. Przedmiotowe Ocenianie i wymagania edukacyjne znajdują się na stronie internetowej szkoły.
2. Prace klasowe i testy są obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie może ich napisać z klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac. Zasady poprawy ustala n-l. Obowiązują dwie prace klasowe z literatury, jeden test z kształcenia językowego oraz jeden test czytania ze zrozumieniem w semestrze.
3. Poprawa prac klasowych jest obowiązkowa i musi się odbywać w czasie zajęć szkolnych pod nadzorem nauczyciela.
4. Praca z literatury jest oceniana za pomocą punktów. Uczeń może za prace uzyskać maksymalnie 10 pkt, z tym za zgodność z tematem- 3pkt, spójnoś
5. – 1pkt, komunikatywność-1pkt, słownictwo- 1pkt, język-1pkt, ortografia-2pkt, interpunkcja-1pkt.
6. Uczeń powinien poprawić w ciągu dwóch tygodni oceny niedostateczne. Ma też prawo w tym samym terminie 14 dni do poprawienia każdej innej oceny.
7. Dyktanda w zależności od stopnia trudności są oceniane według skali punktowej bądź procentowej. 0 błędów-celujący, 1 błąd-bardzo dobry, 2 błędy-dobry +, 3 błędy-dobry, 4 błędy-dostateczny +, 5 błędów-dostateczny, 6 błędów-dopuszczający +, 7 błędów-dopuszczający, 8 błędów-niedostateczny.
8. Dyktanda, sprawdziany, testy i prace klasowe oceniane są wg. Skali procentowej:
*100% odpowiedzi poprawnych-celujący,
*powyżej 90%-bardzo dobry,
*powyżej 70%-dobry,
*55% i powyżej-dostateczny,
*powyżej 40%-dopuszczający,
*poniżej 40%-niedostateczny.
9. Formy aktywności oceniane na lekcjach: pisanie (prace klasowe z literatury, prace domowe, wypracowania redagowane podczas zajęć, kartkówki z literatury, sprawdziany z nauki o języku); mówienie, czytanie głośne i ze zrozumieniem, recytowanie wierszy i fragmentów prozy; dyktanda; teksty czytania ze zrozumieniem.
10. Opracowanie lektur jest obowiązkowe. Uczeń klasy IV-ej, V-ej, VI-ej zobowiązany jest przeczytać cztery lektury.
11. Obowiązkiem ucznia, który był nieobecny w szkole (z powodu choroby, udziału w zawodach, konkursach) jest uzupełnienie zeszytu przedmiotowego oraz odrobienie pracy domowej.
12. Nieodrabianie prac domowych, niedbałe prowadzenie zeszytu przedmiotowego może mieć wpływ na obniżenie oceny z przedmiotu.

mgr Donata Paruszewska
mgr Małgorzata Trawnik