Informatyka kl. IV – VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

 1. Cele edukacyjne:
 • Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania poznanych wiadomości i umiejętności informatycznych w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej
 • Wyrobienie nawyków stosowania programów multimedialnych oraz Internetu do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin nauki i rozwoju osobistego ucznia
 • Umiejętne współdziałanie w zespole
 • Integrowanie wiedzy informatycznej z innymi przedmiotami
 • Kształtowanie zasad ergonomicznej pracy przy komputerze
 1. Sprawdzanie umiejętności dotyczy:
 • Rozwiązywania problemów za pomocą komputera
 • Łączenia umiejętności praktycznych z wiedzą teoretyczną oraz znajomości podstawowych metod pracy na komputerze
 • Znajomości wspólnych dla różnych programów mechanizmów i podstawowych pojęć i metod informatyki
 • Aktywności na lekcjach
 • Praca twórcza wykraczająca poza zakres programowy (praca własna)
 • Udział w konkursach
 • Przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej
 • Przestrzegania norm etycznych dotyczących poszanowania cudzej pracy i własności
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
 • Pisemne prace sprawdzające
 • Praktyczne prace sprawdzające
 • Zeszyty uczniowskie
 • Prace praktyczne na lekcji
 • Prace domowe

Uczeń może poprawić niezadowalająca go ocenę w ciągu tygodnia od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. Do dziennika wpisywane są wszystkie oceny.

Uczeń nieobecny wykonuje pracę w terminie ustalonym przez nauczyciela.

Uczeń może zgłosić tylko dwa nieprzygotowania w ciągu semestru. Trzecie i następne nieprzygotowania odnotowywane są w postaci oceny niedostatecznej.

Oceny są jawne stawiane są według poniższej skali:

poniżej 41 % niedostateczny

41 % – 54 % dopuszczający

55 % – 70% dostateczny

71 % – 90 % dobry

91 % – 99 % bardzo dobry

100 % celujący