Historia IV – VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA
I. Przedmiotowe Ocenianie i wymagania edukacyjne z przedmiotu znajdują się na stronie internetowej szkoły .
II. Ocenie podlegają :
praca na lekcji: aktywność, odpowiedzi ustne (wiadomości bieżące, pojęcia)
zadania domowe
kartkówki (ok.10-15 min; z trzech ostatnich lekcji; bez zapowiedzi)
sprawdziany pisemne z całego lub z części działu
testy (sprawdziany umiejętności)
zadania w zeszycie ćwiczeń
III. Kryteria oceniania osiągnięć
1. Ocenianie wiedzy i umiejętności odbywa się wg skali 6-stopniowej
2. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze bez podania przyczyny(w przypadku 1 godziny tygodniowo 3
razy w roku szkolnym), za wyjątkiem lekcji, na których jest zapowiedziana praca pisemna.
Kolejne nieprzygotowania będą odnotowane jako ocena niedostateczna
3. Sprawdziany, testy oceniane są na wszystkich przedmiotach wg tej
samej skali procentowej (Wewnątrzszkolny System Oceniania):
100% odpowiedzi poprawnych-ocena –celująca(6)
powyżej 90% odpowiedzi poprawnych- ocena-bardzo dobry(5)
powyżej 70% odpowiedzi poprawnych- ocena –dobry(4)
powyżej 55% odpowiedzi poprawnych- ocena- dostateczny(3)
powyżej 40% odpowiedzi poprawnych- ocena- dopuszczający(2)
40% i poniżej 40% odpowiedzi poprawnych- ocena niedostateczny(1)
IV. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowych osiągnięciach, postępach i zagrożeniach:
* Uczeń ma prawo do uzasadnienia każdej oceny
* Rodzic ma prawo wglądu do prac pisemnych ucznia w obecności nauczyciela przedmiotu
* Prace kontrolne powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem
* Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, lub każdej innej (z wyłączeniem bardzo dobrej na celującą)
UWAGA! TYLKO JEDEN RAZ W TERMINIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 2 TYGODNIE OD ODDANIA PRAC
V. Sprawdziany i testy są obowiązkowe. Jeśli uczeń nie może ich napisać z klasą, to powinien to uczynić (ustnie lub pisemnie) w terminie dwutygodniowym od oddania prac. Zasady poprawy ustala nauczyciel. W przypadku braku zaliczenia (w wyżej podanym terminie ) uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną (bez możliwości poprawy).
VI. Obowiązkiem ucznia, który nie był w szkole jest uzupełnienie zeszytu ćwiczeń oraz odrobienie pracy domowej (dotyczy to
zarówno ucznia , który chorował, jak i ucznia który był nieobecny na lekcji z powodu udziału w zawodach, konkursach, turniejach ,
występach, wyścigach itp.).

mgr Małgorzata Trawnik

mgr Donata Paruszewska