Angielski kl. IV – VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SPIS TREŚCI:

PODSTAWA PRAWNA

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA

CELE NAUCZANIA

ZASADY PRACY UCZNIA NA LEKCJI

ZASADY POPRAWIANIA OCEN

METODY I FORMY KONTROLI

SPOSOBY INFORMOWANIA O OCENACH

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z PODZIAŁEM NA KLASY 4-6

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów z dnia 23. 12. 2008.

Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-6 autor: Mariola Bogucka

Podręczniki Discover English 1,2,3 wyd. Pearson

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA

Podręczniki Discover English pozwalają na realizację podstawy programowej na poszczególnych płaszczyznach nauki języka angielskiego. Zawierają różnorodne i motywujące ćwiczenia gramatyczne, ilością dopasowane do możliwości uczniów na każdym poziomie nauki. Uwzględniono w nich zakres słownictwa z dziedzin tematycznie zgodnych
z zainteresowaniami uczniów oraz wpisujących się w podstawę programową. Podręczniki zawierają dużo ciekawych tekstów do czytania i słuchania oraz realistyczne ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia i pisania. Uwzględniają one zagadnienia z kultury brytyjskiej, amerykańskiej i światowej, wiele ciekawostek i piosenek. Ciekawe, współczesne i motywujące tematy pozwalają na realizację ścieżek międzyprzedmiotowych. Występują w nich systematyczne ćwiczenia powtórzeniowe.

Wybrany program nauczania pozwala uczniowi tak kierować procesem uczenia się języka angielskiego, aby mógł używać skutecznie języka angielskiego w codziennych sytuacjach w mowie i w piśmie, rozwijać strategie komunikacyjne wspomagające takie użycie języka, rozumieć tekst mówiony i pisany, korzystać z materiałów w języku angielskim przy wykonywaniu grupowych projektów o charakterze między przedmiotowym, poznawać zwyczaje i życie codzienne
w krajach anglojęzycznych.

CELE NAUCZANIA

Opanowanie znajomości języka na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej.

Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, m.in. przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą ich indywidualnych umiejętności językowych.

Stopniowe przygotowywanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.

Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

ZASADY PRACY UCZNIA NA LEKCJI

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka angielskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania.

2. Uczeń oceniany jest według skali ocen 1-6 zgodnej z Rozporządzeniem MEN z dnia 19. 04. 1999r. z późniejszymi zmianami w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych.

3. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu w Szkole Podstawowej w Koźminku.

4. Ocenie podlegają:

a) praca, zaangażowanie, przygotowanie i aktywność ucznia na lekcji

b) prace domowe bieżące i długoterminowe

c) projekty

d) odpowiedź ustna

e) testy z materiału gramatyczno- leksykalnego

f) kartkówki z 3 ostatnich lekcji

g) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

h) udział w przedstawieniach, inscenizacjach

5. Testy zapowiadane są, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

6. Uczeń ma obowiązek napisania zapowiedzianego testu lub jego poprawy w terminie dwóch tygodni. W terminie dwóch tygodni również otrzymuje poprawiony test. W przypadku nie napisania obowiązkowego testu w wyznaczonym terminie, jest on traktowany jako test niezaliczony i oceniony na ocenę niedostateczną. Niezapowiedziane kartkówki nie muszą być uzupełniane w przypadku nieobecności ucznia.

7. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole spowodowanej np. chorobą, termin dwóch tygodni liczy się od momentu powrotu ucznia do szkoły.

8. Uczeń ma obowiązek oddać w wyznaczonym terminie zadaną pracę domową. Brak wywiązania się z tej powinności będzie oceniany niedostatecznie.

9. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny z zapowiedzianego testu lub pracy domowej w terminie dwóch tygodni.

10. Kartkówki z 3 ostatnich lekcji i odpowiedź ustna nie muszą być zapowiedziane, może je pisać cała klasa lub wybrani uczniowie.

11. Aktywność i praca na lekcji (lub jej brak) mogą być oceniane przez nauczyciela za pomocą plusów i minusów, gdzie trzy zdobyte plusy lub minusy oznaczają kolejno ocenę bardzo dobrą lub niedostateczną.

12. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze (brak pracy domowej, zeszytu lub podręcznika, zwolnienie z odpowiedzi ustnej lub pisania niezapowiedzianej kartkówki, brak materiałów). Po wykonaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

13. W przypadku długoterminowej pracy domowej, projektu lub zapowiedzianego testu
pkt 12 nie obowiązuje.

14. Uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu przedmiotowego, podręcznika i zeszytu ćwiczeń na każdych zajęciach. Ich brak będzie konsekwentnie notowany i może rzutować na ocenę końcową.

15. Za zaangażowanie i pracę ucznia na lekcji uważa się także jego odpowiednie i kulturalne zachowanie w trakcie zajęć, sumienną pracę, wykonywanie poleceń nauczyciela, stosowanie się do jego uwag. Za niestosowanie się do tych wytycznych uczeń może być oceniony oceną niedostateczną za brak pracy na lekcji.

16. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy
ze strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na zajęciach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.

17. Dla ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wymagania są dostosowane zgodnie z wytycznymi poradni.

V. ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1.Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę końcową lub śródroczną na ocenę wyższą, jeśli zdoła poprawić oceny cząstkowe z poszczególnych działów na oceny wyższe niż posiada. Nie istnieje możliwość poprawienia oceny na ocenę wyższą poprzez przygotowanie jednorazowego referatu, prezentacji czy plakatu. Oceny z takich prac mogą być wystawione jako oceny dodatkowe ale cząstkowe.

2. Uczeń uzyskujący ocenę niedostateczną za I semestr nauki poprawia ją w formie pisemnej do końca marca każdego roku.

3. Oceny niedostateczne i dopuszczające z prac pisemnych uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni od chwili oddania pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

METODY I FORMY KONTROLI

Uczeń powinien opanować materiał objęty programem nauczania z języka angielskiego w zakresie sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, rozumienia tekstu pisanego (czytanie) oraz pisania.

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach

szczegółowych.

Osiągnięcia edukacyjne z języka angielskiego są sprawdzane wg kryteriów ocen następującymi narzędziami:

W każdym semestrze

dwa lub trzy sprawdziany

kartkówki sprawdzające znajomość słownictwa i/lub gramatyki

oceny za czytanie / wymowę

oceny za odpowiedzi ustne

oceny za pracę na lekcji (PNL)

oceny za prace domowe

oceny z testów na umiejętności np. słuchanie

Ocena semestralna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

Nauczyciel sprawdza i ocenia postępy uczniów w następującej formie:

praca, zaangażowanie, przygotowanie i aktywność ucznia na lekcji mogą być oceniane za pomocą plusów i minusów, gdzie trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą a trzy minusy ocenę niedostateczną. Uczeń może uzyskać również pełną ocenę w skali od 1 do 6. Praca będzie oceniana systematycznie.

prace domowe bieżące lub długoterminowe w formie pisemnej (wypowiedź pisemna) będą oddawane na osobnych kartkach, za które uczeń dostanie ocenę w skali od 1 do 6. Ilość prac pisemnych dostosowana na bieżąco. Kryteria oceny pracy pisemnej przedstawiają się następująco:

TEMAT: 25 % oceny łącznej

* zrozumienie tematu,

* stopień wyczerpania,

* dobór treści (materiał rzeczowy)

* sposób prezentacji, oryginalności ujęcia.

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, STYL: 60 % oceny łącznej

* redakcja tekstu: poziom językowy (zasób słownictwa, poprawność gramatyczna, składniowa i frazeologiczna),

* styl: jasny, zrozumiały.

POPRAWNOŚĆ ZAPISU: 15 % łącznej oceny

* ortografia i interpunkcja,

* zewnętrzny „wygląd” pracy ( pismo, estetyka, układ graficzny, akapity).

projekty lub inne prace przygotowywane długoterminowo w domu będą oceniane w skali od 1 do 6. Uczeń zostanie zapoznany z terminem oddania pracy i kryteriami oceny.

odpowiedź ustna będzie oceniana w skali od 1 do 6 zgodnie z przyjętymi wcześniej wytycznymi i kryteriami. Ilość ocen z odpowiedzi ustnej – co najmniej jedna w roku.

testy z materiału gramatyczno- leksykalnego będą poprzedzone powtórzeniem wiadomości. Testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowywane w dzienniku.

kartkówki z 3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiedziane.

krótkie kartkówki ze słówek mogą być pisane raz w tygodniu, nie muszą być zapowiedziane. Może je pisać cała klasa lub wybrani uczniowie.

osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych będą oceniane oceną celującą, jeśli uczeń zdobędzie jedno z nagrodzonych miejsc a oceną bardzo dobrą oceniany zostanie udział w takim konkursie.

udział w przedstawieniach i inscenizacjach będzie dodatkowo oceniany oceną cząstkową celującą.

uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu przedmiotowego, podręcznika i zeszytu ćwiczeń na każdych zajęciach. Ich systematyczny brak będzie oceniany oceną niedostateczną i ma wpływ na ocenę końcową.

SPOSOBY INFORMOWANIA O OCENACH

1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów,

2. Wszystkie pisemne uwagi nauczyciela powinny być przez rodzica/opiekuna podpisane,

3. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny,

4. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie, miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z PODZIAŁEM NA KLASY 4-6

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację

pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania);

dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);

szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);

praca (popularne zawody);

życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);

żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);

zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);

podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);

kultura (święta, obrzędy);

sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);

zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);

świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:

1) reaguje na polecenia;

2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia;

3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;

4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;

5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody

lub braku zgody, żartowanie);

6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na

dworcu, w szkole).

3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:

1) rozumie ogólny sens tekstu;

2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;

3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa.

4. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;

2) opowiada o czynnościach Ŝycia codziennego;

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

5. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;

2) opisuje czynności dnia codziennego;

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:

1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny;

2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;

3) podaje swoje upodobania;

4) mówi co posiada i co potrafi robi

;

5) prosi o informacje;

6) wyraża swoje emocje;

7) wyraża prośby i podziękowania.

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach Ŝycia

codziennego:

1) udziela podstawowych informacji na swój temat;

2) wyraża podziękowania.

8. Uczeń przetwarza tekst:

1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje

techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie

błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).

10.Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach

projektowych.

11.Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów)

również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

12.Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów

z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).

13.Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasa IV

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia ze słuchu:

rozumie podstawowe polecenia nauczyciela i potrafi na nie odpowiednio zareagować.

2. Mówienia:

przy pomocy nauczyciela potrafi sformułować prostą odpowiedź na pytanie.

3.Czytania:

potrafi przeczytać ze zrozumieniem treści wyraz i zdanie wskazane przez nauczyciela.

4.Pisania:

potrafi prawidłowo odwzorować tekst pisany na tablicy i z podręcznika.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia mowy:

rozumie proste, nieskomplikowane wypowiedzi kierowane bezpośrednio do niego przez nauczyciela,

rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych.

2.Mowienia:

potrafi zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi,

potrafi zdobywa informacje i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego.

3.Czytania;

rozumie podstawowe napisy i ogłoszenia ułatwiające orientację w środowisku

4.Pisania:

potrafi odpowiedzieć na zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia ze słuchu:

rozumie sens prostych komunikacyjnych objętych programem nauczania na poziomie klasy IV,

rozumie ogólny sens w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach.

2.Mówienia:

potrafi zadawać pytania i udzielać odpowiedzi,

potrafi sformułować krótką wypowiedź o sobie, rodzinie swoich zainteresowaniach,

potrafi poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego.

3.Czytania:

rozumie sens prostych tekstów np.: rozkład jazdy, listy, a także tekstów adaptowanych.

4.Pisania:

dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu-umie poprawnie zapisać większość słów znanych ze słuchu,

potrafi prawidłowo odpisać krótki list,

potrafi przekazać prostą informację dotyczącą sytuacji objętych programem nauczania na poziomie klasy IV.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia ze słuchu:

rozumie sens w bardziej skomplikowanych wypowiedziach i dialogach,

rozumie sens informacji płynących z mediów.

2.Mówienia:

potrafi wyrazić w prostych słowach myśli, spostrzeżenia i pytania dotyczące najbliższego otoczenia,

inicjować prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z rozmówcą.

3.Czytania:

rozumie sens adaptowanych tekstów,

umie wyszukiwać w tekstach o przewidywanych treściach (np. dotyczących rodziny) interesujące go informacje.

4.Pisania:

potrafi napisać krótki list inicjujący znajomość, kartkę z pozdrowieniami, a także umie sporządzić krotką notkę.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia ze słuchu:

rozumie wypowiedzi Anglików-nagrania z taśmy około 1,5 minuty charakteryzujące się odpowiednim tempem i dotyczące tematów z życia codziennego.

2.Mówienia:

formułuje komunikatywną wypowiedź na podstawie opisu sytuacji przedstawionego po polsku, minimum trzy-cztery zdania,

opowiada o zdarzeniu rzeczywistym lub przedstawionym za pomocą środków wizualnych lub tekstu.

3.Czytania:

czyta poprawnie prosty tekst pozapodręcznikowy z leksyką zbliżoną do programu.

4.Pisania:

zapisuje prawidłowo zdania wypowiedziane przez inne osoby.

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego-klasa V

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia ze słuchu:

rozumie proste polecenia nauczyciela,

2.Mówienia;

potrafi sformułować prostą odpowiedź na pytanie nauczyciela.

3.Czytania:

potrafi przeczytać i zrozumieć wyraz i zdanie wskazane przez nauczyciela.

4.Pisania:potrafi poprawnie odwzorować tekst z tablicy i podręcznika.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia ze słuchu:

rozumie instrukcje nauczyciela oraz Classroom language i

Social language-języka angielskiego wykorzystywanego w sytuacji klasowej.

2.Mówieniapotrafi zadać pytania i udzielać odpowiedzi;

sformułować prostą wypowiedź o sobie, rodzinie.

3.Czytani rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych,

rozumie podstawowe napisy i ogłoszenia.

4.Pisania:

potrafi przekazać prostą informację pisemną w oparciu o podany wzór i samodzielnie.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia ze słuchu:

potrafi zrozumieć ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych w tym intencji rozmówcy.

rozumie ogólny sens słuchanego tekstu .

2.Mówienia:

potrafi zdobyć i udzielić informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego,

zainicjować i podtrzymać prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji dnia codziennego.

3.Czytania:

rozumie ogólny sens czytanego tekstu,

potrafi wychwycić konkretną informację w tekście.

4.Pisania:

potrafi poprawnie zapisać prostą informację w oparciu o wzór oraz kilka słów ze słuchu

Ocenę bardo dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia ze słuchu:

rozumie ogólny sens wypowiedzi oraz tekstu słuchanego

wychwyci konkretną informację w słuchanym tekście,w wypowiedziach oraz dialogach.

2.Mówienia:

potrafi relacjonować krótkie zdarzenia,

potrafi wyrażać uczucia, myśli,

potrafi samodzielnie zadawać pytanie i udzielać odpowiedzi,

poprawnie artykułuje słowa z zakresu poznanego materiału.

3.Czytania:

rozumie sens czytanego tekstu,

domyśla się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst.

4.Pisania:

poprawnie zapisuje słowa znane ze słuchu,

przekazuje poprawnie samodzielnie pisaną informację

poprawnie pisze kilkuzdaniową informację o sobie, rodzinie.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia ze słuchu:

rozumie instrukcje nauczyciela i poprawnie je wykonuje,

rozumie nazwy członków rodziny, przedmiotów z otoczenia klasowego i domowego, zwierząt, kolorów, zabawek, kształtów, środków lokomocji, pór roku, części ciała, pożywienia, zawodów, dyscyplin sportowych.

2.Mówienia:

czynnie opanował angielskie słowa z zakresu: nazw zabawek, gier i programów komputerowych, artykułów spożywczych i sportowych, piosenek, imion bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych, tytułów bajek angielskich.

3.Czytania:

wychwytuje konkretne informacje w czytanym tekście,

rozumie teksty, takie jak: menu, życzenia, instrukcje.

4.Pisania:

poprawnie pisze krótki list lub opowiadanie o sobie i swoich zainteresowaniach miejscach i zdarzeniach,

potrafi sobie radzić w sytuacji, gdy nie zna odpowiednich słów:

parafraza, ominięcie,

wykorzystuje dostępne materiały np.: słowniki.

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasa VI

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rrozumienia mowy:

rozumie sens wypowiedzi nauczyciela.

2.Mówienia:

potrafi odpowiedzieć na proste pytania nauczyciela, używając pojedynczych wyrazów. Formułuje proste zdania przy pomocy nauczyciela.

3.Czytania:

potrafi przy pomocy nauczyciela znaleźć w tekście odpowiedź na pytanie nauczyciela i przeczytać ją.

4.Pisania:

umie zapisać z pamięci proste wyrazy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia mowy:

rozumie sens prostych wypowiedzi komunikacyjnych, objętych programem nauczania na poziomie klasy VI.

2.Mówienia:

potrafi zadawać i udzielać odpowiedzi,

potrafi sformułować krótką wypowiedź o sobie, swoich zainteresowaniach, wakacjach, pogodzie.

3.Pisania:

umie poprawnie zapisać większość słów znanych ze słuchu,

potrafi przekazać prostą informację dotyczącą sytuacji objętych programem nauczania na poziomie klasy VI.

4.Czytania:

rozumie ogólny sens tekstów objętych programem nauczania na poziomie klasy VI.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia mowy:

rozumie sens wypowiedzi i dialogów,

rozumie ogólny sens informacji płynących z mediów.

2.Mówienia:

potrafi wyrazić w prostych słowach myśli, spostrzeżenia i pytania dotyczące najbliższego otoczenia,

potrafi inicjować prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z rozmówcą.

3.Czytania:

rozumie globalny sens adaptowanych tekstów,

umie wyszukiwać w tekstach o przewidywanych treściach (np.: przepisach kulinarnych, komunikatach pogody) interesujące go informacje.

4.Pisania:

umie sporządzić krótką notatkę,

potrafi napisać kartkę z pozdrowieniami (np.: z pobytu na wakacjach, z życzeniami świątecznymi).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia mowy:

rozumie sens bardziej skomplikowanych wypowiedzi i dialogów,

rozumie sens wypowiedzi płynących z mediów.

2.Mówienia:

potrafi wyrazić w kilkuzdaniowej wypowiedzi myśli, spostrzeżenia dotyczące najbliższego otoczenia, potrafi opowiedzieć w prostych zdaniach przeczytany tekst z podręcznika

potrafi inicjować rozmowę w sytuacjach objętych programem nauczania na poziomie klasy VI.

3.Czytania:

rozumie sens adaptowanych tekstów,

rozumie dokładnie teksty o przewidywanej treści (np.: przepisy kulinarne,

komunikaty pogody).

4.Pisania:

umie sporządzić notatkę (np.: na podstawie znanego tekstu),

potrafi napisać krótki list, opisujący zainteresowania formy spędzania czasu wolnego itp.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

1.Rozumienia mowy:

uczeń rozumie sens wypowiedzi Anglików charakteryzującej się tempem zbliżonym do naturalnego w czasie 1,5 minuty.

2.Mówienia:

formułuje wypowiedź na podstawie ilustracji lub rzeczywistego zdarzenia,

potrafi opowiedzieć tekst ze zmianą osoby, akcji.

3.Czytania:

czyta płynnie ze zrozumieniem teksty podręcznikowe oraz pozapodręcznikowe,

potrafi biegle posługiwać się słownikiem dwujęzycznym.

4.Pisania:

potrafi w wypowiedzi kilkuzdaniowej, rozwiniętej sformułować swoje myśli.

Opracowała: Katarzyna Lis