Ed. wczesnoszkolna

Przedmiotowe Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej

I. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej

,,Dobre ocenianie’’ to takie, które:
daje dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest od osiągnięcia celu;
uwzględnia możliwości dziecka;
bierze pod uwagę wysiłek dziecka włożony w wykonanie zadania;
nie etykietuje dzieci;
zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca;
nie zawiera krytyki osoby,
uwzględnia postęp, jaki dokonał się w procesie edukacyjnym dziecka;

Cele oceniania

Diagnozowanie poziomu wiadomości, umiejętności i postaw

Obserwowanie rozwoju ucznia, gromadzenie informacji o predyspozycjach, aktywności i jakości pracy ucznia

Motywowanie ucznia do szeroko rozumianej aktywności

Informowanie ucznia i rodzica o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie

Rozwijanie pozytywnego myślenia o własnych możliwościach oraz o samym procesie uczenia się

Wdrażanie do samooceny i systematycznej pracy

II. Wybrany program

Program edukacji wczesnoszkolnej ,, Ćwiczenia z pomysłem” (autorzy: Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, WiesłaWent)

Program zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia 30 maja 2014 roku

Z programem zgodne są treści zawarte w podręcznikach:

„Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej . Klasa 1” Część 1 i 2, autorzy: Maria Lorek, Lidia Wollman, wydawnictwo MEN

Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej . Klasa 1”Część 3 i 4, autorzy: Maria Lorek, Lidia Woltman, Barbara Ochmańska, wydawnictwo MEN

„Ćwiczenia z pomysłem” Klasa 1;Część 1,2,3 i 4, autorzy: Anna Borchard, Jolanta Brzózka, Katarzyna Janiec, Anna Jasiocha, Magdalena Kieryłowicz, Anna Królik, Alina Namiecińska, Teresa Nowak, Małgorzata Uba, Barbara Żebrowska, Michał Lisicki, Małgorzata Skura, wydawnictwo WSiP

Galeria Możliwości ,,Liczę”. Ćwiczenia dodatkowe. Klasa 1, autorzy: Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha wydawnictwo WSiP

Galeria Możliwości ,,Piszę”. Ćwiczenia dodatkowe. Klasa 1, część 1 i 2, autorzy: Jolanta Bredek-Morawska wydawnictwo WSiP

II. Zasady kryteria i oceniania

Ocenianie osiągnięć ucznia w klasach I-III odbywa się na bieżąco ocenami cyfrowymi: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Dopuszcza się stosowanie znaków ,,+’’, ,,-‘’

Oceny cyfrowe będą stawiane pod konkretnymi zadaniami, a więc w zeszytach, ćwiczeniach, testach, na kartach pracy.

Podczas codziennych zajęć stosuje się również ocenianie wspomagające wyrażone poprzez:

ocenę spontaniczną połączoną z gestem, mimiką i niewerbalnym przekazem informacji przez nauczyciela

rozmowę z uczniem – ustne wyrażenie uznania lub dezaprobaty (wskazanie co jest prawidłowo, a co źle wykonane i co należy zrobić, aby było poprawnie)

ocenę pisemną – w formie krótkiego komentarza do zeszytu uczniowskiego – określającą jakość, mocne i słabe strony pracy ucznia.

Natomiast ocenianie semestralne i końcoworoczne odbywać się będzie w postaci ocen opisowych.

Oceny opisowe wystawia nauczyciel na koniec każdego semestru na podstawie bieżących ocen cyfrowych opartych na poszczególnych kryteriach:

słuchanie

technika pisania

wypowiedzi pisemne

wiadomości i umiejętności ortograficzno gramatyczne

wypowiedzi ustne

wygłaszanie tekstów z pamięci

technika czytania

czytanie ze zrozumieniem

liczenie

zadania z treścią

wiadomości i umiejętności praktyczne

wiedza i umiejętności społeczno – przyrodnicze

umiejętności artystyczno – techniczne

umiejętności muzyczne

Informacja nt. wymagań edukacyjnych obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji nauczania, uwzględnia poziom wymagań na poszczególne oceny cyfrowe.

III. Metody i narzędzia sprawdzania osiągnięć i postępów

W klasach I-III podstawę oceniania stanowić będzie systematyczna obserwacja ucznia w różnych sytuacjach ujawniających predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

Informacje o postępach ucznia pochodzić będą z następujących źródeł (odnotowywane głównie w dzienniku lekcyjnym) :

testy diagnozy wstępnej (klasa I)

karty pracy ucznia

zeszyty uczniowskie

testy, sprawdziany, kartkówki sprawdzające wiadomości i umiejętności

wypowiedzi ustne

prace domowe

aktywność na lekcji

prace plastyczno – techniczne

działalność zdrowotno – ruchowa

uwagi i pochwały

karty samooceny ucznia.

IV. Sposób dokumentowania oraz powiadamiania rodziców

Informacje o postępach dzieci rodzice otrzymują poprzez:

kontakty bezpośrednie – zebrania rodziców, rozmowy indywidualne (pisemne lub ustne przekazywanie informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu)

ocenione prace kontrolne, testy, dyktanda, karty pracy do wglądu dla rodziców

kontakty pośrednie – rozmowy telefoniczne, korespondencja, wpisy w zeszycie czy dzienniczku ucznia.

V. Zasady poprawiania ocen słabych

Poprawianie ocen z prac kontrolnych jest dobrowolne, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Zakres materiału do poprawy ustala nauczyciel.
Uczniowie mogą poprawiać oceny w formie ustnej lub pisemnej na zajęciach lekcyjnych lub na zajęciach wyrównawczych.
Ocenę z poprawy oceny wpisuje się obok oceny poprawionej.

Prace kontrolne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac.

Dodatkowe umowy PSO

Pisania z pamięci i ze słuchu w zależności od stopnia trudności są oceniane wg skali procentowej lub punktowej:

0 bł. ort. 6

1 bł. ort. 5

2 bł. ort. 4+

3 bł. ort. 4

4 bł. ort. 3+

5 bł. ort. 3

6 bł. ort. 2+

7 bł. ort. 2

8 bł. ort. 1

Uwaga! Estetyka pisma nie wpływa na ocenę.

Prace kontrolne oceniane są wg następującej skali procentowej:

100% odpowiedzi poprawnych – 6

od 91% – 99% odpowiedzi poprawnych – 5

od 71% – 90% odpowiedzi poprawnych – 4

od 55% – 70% odpowiedzi poprawnych – 3

od 41 – 54% odpowiedzi poprawnych – 2

40% i poniżej odpowiedzi poprawnych – 1

VI. Ewaluacja

PO podlegać będzie monitorowaniu i ewaluacji w ciągu roku szkolnego, ewentualne poprawki nanoszone będą po zakończeniu semestru / roku szkolnego. O zmianach PO nauczyciel poinformuje uczniów i rodziców w czasie najbliższego spotkania. Fakt ten zostanie odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych lub dzienniku wychowawcy.

Opracował zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej