Klasy II

Przedmiotowy  System Oceniania w edukacji wczesnoszkolnej

I. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej

,,Dobre ocenianie’’ to takie, które:
daje dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest od osiągnięcia celu;
uwzględnia możliwości dziecka;
bierze pod uwagę wysiłek dziecka włożony w wykonanie zadania;
nie etykietuje dzieci;
zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca;
nie zawiera krytyki osoby,
uwzględnia postęp, jaki dokonał się w procesie edukacyjnym dziecka;

Cele oceniania

Diagnozowanie poziomu wiadomości, umiejętności i postaw

Obserwowanie rozwoju ucznia, gromadzenie informacji o predyspozycjach, aktywności i jakości pracy ucznia

Motywowanie ucznia do szeroko rozumianej aktywności

Informowanie ucznia i rodzica o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie

Rozwijanie pozytywnego myślenia o własnych możliwościach oraz o samym procesie uczenia się

Wdrażanie do samooceny i systematycznej pracy

II. Wybrany program

Program edukacji wczesnoszkolnej ,, Ćwiczenia z pomysłem” (autorzy: Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, WiesłaWent)

Program zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia 30 maja 2014 roku

Z programem zgodne są treści zawarte w podręcznikach:

„Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej . Klasa 1” Część 1 i 2, autorzy: Maria Lorek, Lidia Wollman, wydawnictwo MEN

Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej . Klasa 1”Część 3 i 4, autorzy: Maria Lorek, Lidia Woltman, Barbara Ochmańska, wydawnictwo MEN

„Ćwiczenia z pomysłem” Klasa 1;Część 1,2,3 i 4, autorzy: Anna Borchard, Jolanta Brzózka, Katarzyna Janiec, Anna Jasiocha, Magdalena Kieryłowicz, Anna Królik, Alina Namiecińska, Teresa Nowak, Małgorzata Uba, Barbara Żebrowska, Michał Lisicki, Małgorzata Skura, wydawnictwo WSiP

Galeria Możliwości ,,Liczę”. Ćwiczenia dodatkowe. Klasa 1, autorzy: Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha wydawnictwo WSiP

Galeria Możliwości ,,Piszę”. Ćwiczenia dodatkowe. Klasa 1, część 1 i 2, autorzy: Jolanta Bredek-Morawska wydawnictwo WSiP

II. Zasady kryteria i oceniania

Ocenianie osiągnięć ucznia w klasach I-III odbywa się na bieżąco ocenami cyfrowymi: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Dopuszcza się stosowanie znaków ,,+’’, ,,-‘’

Oceny cyfrowe będą stawiane pod konkretnymi zadaniami, a więc w zeszytach, ćwiczeniach, testach, na kartach pracy.

Podczas codziennych zajęć stosuje się również ocenianie wspomagające wyrażone poprzez:

ocenę spontaniczną połączoną z gestem, mimiką i niewerbalnym przekazem informacji przez nauczyciela

rozmowę z uczniem – ustne wyrażenie uznania lub dezaprobaty (wskazanie co jest prawidłowo, a co źle wykonane i co należy zrobić, aby było poprawnie)

ocenę pisemną – w formie krótkiego komentarza do zeszytu uczniowskiego – określającą jakość, mocne i słabe strony pracy ucznia.

Natomiast ocenianie semestralne i końcoworoczne odbywać się będzie w postaci ocen opisowych.

Oceny opisowe wystawia nauczyciel na koniec każdego semestru na podstawie bieżących ocen cyfrowych opartych na poszczególnych kryteriach:

słuchanie

technika pisania

wypowiedzi pisemne

wiadomości i umiejętności ortograficzno gramatyczne

wypowiedzi ustne

wygłaszanie tekstów z pamięci

technika czytania

czytanie ze zrozumieniem

liczenie

zadania z treścią

wiadomości i umiejętności praktyczne

wiedza i umiejętności społeczno – przyrodnicze

umiejętności artystyczno – techniczne

umiejętności muzyczne

Informacja nt. wymagań edukacyjnych obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji nauczania, uwzględnia poziom wymagań na poszczególne oceny cyfrowe.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS II

SŁUCHANIE

1

Nie słucha, nie potrafi powtórzyć za nauczycielem.

2

Potrafi powtórzyć za nauczycielem.

3

Rozumie ogólny sens wypowiedzi. Potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.

4

Słuchając potrafi wydobyć i zrozumieć kluczowe informacje w słuchanym tekście.

5

Uważnie słucha, rozumie pełny sens tekstu i wypełnia prawidłowo polecenia.

6

Potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi ustnej.

TECHNIKA PISANIA

Uwaga:

pismo dziecka można ocenić wg następujących podstawowych kryteriów: czytelność (umożliwia poprawne rozpoznanie danej litery), pisemność (właściwe łączenie danej litery z innymi literami czy zespołami liter), estetykę.

1

Graficzna strona pisma budzi poważne zastrzeżenia. Pismo niestaranne, wychodzące poza liniaturę, brak możliwości odczytania litery, brak łączeń. Nieprawidłowe rozmieszczenie tekstu.

2

Pismo niestaranne, wychodzące poza liniaturę, litery o różnej wielkości, nieprawidłowe rozmieszczenie tekstu.

3

Pisząc zachowuje kształt i czytelność liter.

4

Pisząc mieści się w liniaturze, zachowuje kształt i proporcje liter, brak łączeń. Prawidłowo rozmieszcza tekst.

5

Pisząc mieści się w liniaturze, zachowuje właściwy kształt i proporcje liter. Pismo staranne, estetyczne. Prawidłowo rozmieszcza tekst.

6

Zachowuje właściwy kształt, proporcję, łączenia i pochyłości liter. Pisze płynnie. Graficzna strona pisma nie budzi zastrzeżeń. Potrafi pisać na każdym formacie. Pismo artystyczne.

WYPOWIEDZI PISEMNE

1

Podejmuje wyzwanie, nie wykonuje zadania. Nie potrafi zredagować krótkiego logicznego zdania. Nie umie zaobserwować istotnych cech nawet przy pomocy nauczyciela.

2

Redaguje krótkie ( 2-3 wyrazowe) chaotyczne zdania. Popełnia błędy gramatyczne, logiczne. i stylistyczne. Wymaga dużej pomocy nauczyciela. Występują powtórzenia.

3

Samodzielnie układa tylko bardzo krótkie, proste zdania (zbudowane z 2 – 3 wyrazów) z wykorzystaniem podanego słownictwa. W wypowiedziach pisemnych nie zachowuje logicznego ciągu zdarzeń. Występują powtórzenia.

4

Potrafi napisać kilka zdań na dany temat w oparciu o zebrane słownictwo lecz nie zawsze przestrzega logicznego ciągu zdarzeń.

5

Potrafi napisać kilka zdań na dany temat w oparciu o zebrane słownictwo, własne doświadczenia.

6

I Potrafi samodzielnie napisać kilka logicznie powiązanych ze sobą zdań na dany temat. Samodzielnie układa, wierszyki, rymowanki, opowiadania twórcze. Posiada zdolności literackie.

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ORTOGRAFICZNO- GRAMATYCZNE

1

Ort.

Poprawność ortograficzna pisanego tekstu jest poniżej 40% i poniżej. Poprawność ortograficzna budzi poważne zastrzeżenia.

Gram.

Wymaga stałej pomocy nauczyciela, samodzielnie nie podejmuje próby wykonania zadania.

2

Ort.

Poprawność ortograficzna pisanego tekstu wynosi powyżej 40%. Przy pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy ortograficzne

Gram.

Popełnia liczne błędy. Wymaga licznych wskazówek przy wykonywaniu zadania.

3

Ort.

Poprawność ortograficzna pisanego tekstu wynosi 55% i powyżej. Popełnia błędy w pisowni uprzednio opracowanych wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

Gram.

Popełnia błędy, ukierunkowany nie potrafi ich samodzielnie skorygować.

4

Ort.

Poprawność ortograficzna pisanego tekstu wynosi powyżej 70% .Pisze poprawnie z pamięci zdania i krótkie teksty. W pisowni ze słuchu popełnia błędy.

Gram.

Popełnia nieliczne błędy, ukierunkowany potrafi je samodzielnie skorygować.

5

Ort.

Poprawność ortograficzna pisanego tekstu wynosi powyżej 90% . Poprawnie pisze z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa. Popełnia sporadycznie błędy.

Gram.

Poprawnie i samodzielnie wykonuje zadanie..

6

Ort.

Poprawność ortograficzna pisanego tekstu wynosi 100%.Bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa

Gram.

Biegle stosuje w praktyce zdobyte umiejętności i wiadomości

WYPOWIEDZI USTNE

1

Ma trudności w wypowiadaniu się. Wypowiada się najchętniej pojedynczymi wyrazami, bardzo niechętnie.

2

Wypowiada się najchętniej pojedynczymi wyrazami lub prostymi zdaniami nie zawsze poprawnymi pod względem logicznym

3

Wypowiedzi ustne są na ogół ubogie, przeważają jednozdaniowe.

4

Chętnie i poprawnie wypowiada się na bliskie tematy. Wypowiedzi są przemyślane lecz wolno budowane

5

Swobodnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku. Poprawnie wypowiada swoje myśli w formie dłuższej wypowiedzi.

6

Wypowiada swoje myśli w formie rozbudowanej wypowiedzi. Umie zredagować wypowiedź stosowanie do sytuacji

WYGŁASZANIE TEKSTÓW Z PAMIĘCI

1

Nie opanował tekstu na pamięć. Nie potrafi wygłosić tekstu z pamięci.

2

Popełnia liczne błędy w wygłaszaniu prostego tekstu. Potrafi wykorzystać podpowiedź nauczyciela.

3

Wygłasza z pamięci cały tekst. Popełnia nieliczne błędy. Deklamuje w rytmie sylabowym. Nie stosuje elementów recytacji.

4

Raczej poprawnie wygłasza cały tekst. Zdarzają mu się drobne pomyłki, czy potknięcia. Próbuje zmieniać intonacje. Zwraca uwagę na znaki przestankowe.

5

Wygłasza z pamięci fragmenty prozy z zastosowaniem zmiany tonacji głosu, tempa i pauz.

6

Wygłasza z pamięci wiersz i prozę. Poszukuje własnej interpretacji tekstu.

TECHNIKA CZYTANIA

Uwaga:

cechy czytania:

Poprawne – uczeń prawidłowo odczytuje wyrazy tj. zgodnie z ich brzmieniem, a także poprawnie wymawia głoski. Nie opuszcza liter, sylab, wyrazów, nie przestawia.

Płynne – uczeń czyta tekst chociaż wolno, ale całymi wyrazami, nie zatrzymuje się zbyt długo nad poszczególnymi wyrazami lub ich częściami, nie bierze „oddechu” w połowie wyrazu. Czytanie płynne choć może być powolne, ale zapewnia równomierność czytania.

Biegłe – Polega na indywidualnym, świadomym stosowaniu właściwego tempa, na płynnym i poprawnym odczytywaniu wyrazów, na zachowaniu właściwych akcentów logicznych w zdaniu, zgodnie ze znakami przestankowymi oraz tych akcentów, które podkreślają ważne dla zrozumienia sensu wyrazy. Warunkiem czytania biegłego jest jednoczesne rozumienie tekstu.

Wyraziste – Polega na zachowaniu pauz gramatycznych, logicznych i psychologicznych, na zachowaniu właściwej intonacji, zastosowaniu odpowiedniego tempa itp. Czytanie to ma wydobyć walory uczuciowe tekstu.

1

Czyta bardzo słabo, powoli, głosując wyrazy. Nie rozumie czytanych treści. Powinien pracować nad techniką czytania.

2

Czyta słabo, powoli, sylabizuje. W dalszym ciągu powinien (-na) doskonalić technikę czytania. Ma poważne trudności w rozumieniu czytanych treści.

3

Czyta płynnie teksty znane. W dalszym ciągu powinien (-na) doskonalić technikę czytania. Posiada ogólną orientację w tekście po przeczytaniu go.

4

Czyta płynnie i poprawnie teksty znane i nowo poznane. Posiada dobrą orientację w tekście po przeczytaniu go.

5

Czyta płynnie, poprawnie i biegle teksty znane i nowo poznane z jednoczesnym rozumieniem tekstu.

6

Czyta poprawnie, płynnie i biegle teksty pisane i drukowane znane i nowo poznane. Opracowany tekst czyta wyraziście. (W pełni rozumie czytany tekst).

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

1

Nie potrafi czytać po cichu ze zrozumieniem tekstów, druków, rozkładów jazdy, cenników, spisów treści. Niewiele zadań wykonuje bezbłędnie. Wymaga pracy indywidualnej.

2

W czasie cichego czytania ma poważne trudności w rozumieniu czytanych treści. Popełnia dużo błędów w zadaniach sprawdzających. Wymaga dodatkowych ćwiczeń w zakresie doskonalenia tej umiejętności.

3

Ma trudności w czasie cichego czytania ze zrozumieniem. Często nie rozumie pojęć. Nie zawsze dokonuje wnikliwej analizy, ma problemy z porównywaniem i wnioskowaniem, efektem czego są popełniane błędy w zadaniach.

4

Dobrze czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty: literackie, matematyczne, encyklopedyczne, geograficzne, przyrodnicze… Czyta druki użytkowe. Rozumie większość pojęć. W zadaniach sprawdzających popełnia niewielkie błędy.

5

Bardzo dobrze czyta i rozumie informacje zawarte w różnorodnych tekstach: w tabelach, wykresach, rozkładzie jazdy, schematach, na mapie i planach. Nie ma poważniejszych trudności z analizą, porównywaniem i wnioskowaniem.

6

Wzorowo czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty: literackie, matematyczne, przyrodnicze, plany, mapy, rozkłady jazdy, wskazania termometru… Dokonuje analizy, porównuje i wnioskuje. Rozumie pojęcia.

LICZENIE

1

Wykonuje niepoprawnie działania matematyczne

2

Licząc w opracowywanym zakresie popełnia liczne błędy.

3

Licząc w opracowywanym zakresie popełnia błędy.

4

Poprawnie liczy w opracowywanym zakresie.

5

Liczy biegle w opracowywanym zakresie.

6

Liczy biegle powyżej opracowywanego zakresu

ZADANIA Z TREŚCIĄ

1

Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych.

2

Przy rozwiązywaniu zadań tekstowych wymaga pomocy nauczyciela

3

Słabo radzi sobie z rozwiązywaniem zadań tekstowych. Ma trudności w ujmowaniu zależności liczbowych występujących w zadaniach tekstowych.

4

Rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania tekstowe. Układa proste zadania tekstowe do ilustracji lub działania. Przy rozwiązywaniu zadań złożonych wymaga pomocy nauczyciela

5

Rozwiązuje zadania tekstowe z użyciem jednego lub dwu działań. Poprawnie układa proste zadania tekstowe do każdej sytuacji

6

Rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

1

Nie potrafi wykazać się zdobytą wiedzą w ćwiczeniach praktycznych.

2

Stosując zdobytą wiedzę popełnia liczne błędy w ćwiczeniach praktycznych.

3

Stosując zdobytą wiedzę popełnia błędy w ćwiczeniach praktycznych.

4

Stosując zdobytą wiedzę sporadycznie popełnia błędy w ćwiczeniach praktycznych.

5

Bezbłędnie stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu ćwiczeń praktycznych. Prawidłowo wykonuje obliczenia pieniężne, poprawnie pisze daty, zna znaki rzymskie od I do XII i stosuje je w praktyce

6

Biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu ćwiczeń praktycznych typowych i nietypowych. Proponuje własne rozwiązania.

WIEDZA I UMIEJĘTNOSCI SPOŁECZNO – PRZYRODNICZE

1

Posiada nikłą wiedzę o środowisku.

2

Posiada powierzchowną i wycinkową wiedzę o środowisku

3

Posiada ogólna orientację w otaczającym środowisku, którą wykazuje się w małym zakresie

4

Posiada podstawową wiedzę z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego, dostrzega zależności, przyczyny i skutki

5

Potrafi zastosować wiedzę z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego przy wykonywaniu różnych zadań.

6

Biegle posługuje się zdobytą wiedzą ze zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania. Osiąga sukcesy

UMIEJĘTNOSCI ARTYSTYCZNO – TECHNICZNE

Uwaga:

podstawą do oceny powinien być:

postęp w zdobywaniu umiejętności

inicjatywa i pomysłowość

zainteresowanie wykonywaną pracą

włożony wysiłek

sprawność działania

umiejętność organizowania pracy

1

Uczeń nie podejmuje prób wykonania pracy plastyczno-technicznej.

2

Podejmuje działanie. Praca schematyczna, uboga, niestaranna.

3

Potrafi wykonać pracę plastyczno-techniczną na określony temat. Praca nieestetyczna, uboga w szczegóły

4

Potrafi wykonać pracę plastyczno-techniczną na określony temat. Praca estetyczna, uboga w szczegóły, mało pomysłowa.

5

Chętnie podejmuje działalność artystyczną. Wykonuje ciekawe prace plastyczno -techniczne.

6

Wykonuje oryginalne prace plastyczne i techniczne osiągając sukcesy w konkursach artystycznych.

UMIEJĘTNOŚCI MUZYCZNE

1

Niechętnie, zwykle biernie uczestniczy w zajęciach . Nie wykazuje się umiejętnością śpiewania poznanych piosenek.

2

Biernie uczestniczy w zajęciach. Myli nuty.

3

Czynnie uczestniczy w zajęciach. Zbiorowo śpiewa piosenki. Próbuje wyrażać muzykę ruchem.

4

Poprawnie śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki. Solmizacyjnie odczytuje nuty. Wyraża muzykę ruchem.

5

Śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki. Solmizacyjnie odczytuje nuty. Akompaniuje do piosenek i zabaw ruchowych. Wyraża muzykę ruchem. Posiada znajomość zapisu rytmicznego w zakresie poznanych wartości. Umie zapisać na pięciolinii poznane dźwięki. Tworzy muzyczne ilustracje do opowiadań i wierszy. Chętnie słucha prostych utworów muzycznych, zauważa podstawowe cechy (nastrój, budowę, charakter). Twórczo przekształca materiał muzyczny.

6

Chętnie śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki. Posiada szczególne walory głosowe. Gra na instrumencie. Osiąga sukcesy w konkursach muzycznych. Rozpoznaje i omawia utwory muzyczne.

UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE

1

Przejawia negatywną postawę na zajęciach motorycznych.

2

Mało sprawny fizycznie, nie wykazuje właściwej postawy i zaangażowania na zajęciach motorycznych.

3

Sprawny (-a) ruchowo. Nie zawsze wykazuje właściwą postawę na zajęciach motorycznych.

4

Wykonuje prawidłowo podstawowe ćwiczenia fizyczne. Wykazuje właściwą postawę na zajęciach motorycznych.

5

Sprawny (-a) ruchowo. Wykazuje właściwą postawę oraz właściwe zaangażowanie na zajęciach motorycznych.

6

Wykazuje zwiększone umiejętności i sprawności fizyczne

 

 

Wzorowym zostaje ten uczeń, który w wiodących obszarach edukacji (polonistycznej, matematycznej, społeczno – przyrodniczej) odnosi sukcesy.

OCENA Z ZACHOWANIA:

Śródroczna i roczna ocena zachowania ma charakter opisowy, redagując ją brane są pod uwagę kryteria oceniania zachowania obowiązujące w szkole.

W opisowej ocenie zachowania używa się zwrotów np. zawsze, często, nigdy, czasami – w ten sposób stopniuje się tę ocenę.

Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

1. Stosunek do nauki, obowiązków

Uczeń systematycznie i punktualnie przychodzi na lekcje, na lekcjach zachowuje się bez zastrzeżeń, starannie przygotowuje się do zajęć, odrabia prace domowe, wykazuje się dużą starannością w prowadzeniu zeszytów i dbałością o podręczniki, posiada na lekcji potrzebne przybory szkolne, podręczniki i zeszyty, do szkoły przychodzi w mundurku i obuwiu zmiennym, w ciągu tygodnia usprawiedliwia nieobecności w szkole, dotrzymuje ustalonych terminów, podejmuje się dobrowolnie różnorodnych zadań i prac na rzecz szkoły, powierzone prace i zadania wykonuje chętnie terminowo i rzetelnie

2. Rozwój własnych uzdolnień, zainteresowań i wyrównywanie braków w nauce

Uczeń systematycznie uczestniczy w szkolnych lub pozaszkolnych kołach zainteresowań, zespołach wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych albo w innej formie rozwija swoje możliwości i poszerza wiedzę lub wyrównuje deficyty rozwojowe i braki w nauce, uzupełnia braki w zeszytach, ćwiczeniach oraz wiedzę z lekcji po nieobecności w szkole, wykazuje inicjatywę w uzupełnianiu wiedzy z lekcji i poprawy ocen, prezentuje swoje osiągnięcia i umiejętności na forum szkoły, środowiska lokalnego

3. Kultura osobista i relacje z innymi ludźmi

W codziennym życiu szkolnym uczeń przestrzega norm zachowania obowiązujących społeczność szkolną, przestrzega norm zachowania także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych, podczas przerw zachowuje się bez zastrzeżeń, w życiu szkolnym wykazuje się życzliwością, poprawnie reaguje na zwróconą uwagę, wykazuje postawę poprawy w przypadku swojego niewłaściwego zachowania

4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Uczeń nie stosuje żadnej przemocy fizycznej ani słownej, swoim zachowaniem, zabawami nie stwarza zagrożeń dla siebie i innych, przestrzega zasad kodeksu zachowania się na przerwach, właściwie reaguje będąc świadkiem przemocy fizycznej lub słownej, o zachowaniu kolegów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa informuje dorosłych

III. Metody i narzędzia sprawdzania osiągnięć i postępów

W klasach I-III podstawę oceniania stanowić będzie systematyczna obserwacja ucznia w różnych sytuacjach ujawniających predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

Informacje o postępach ucznia pochodzić będą z następujących źródeł (odnotowywane głównie w dzienniku lekcyjnym) :

testy diagnozy wstępnej (klasa I)

karty pracy ucznia

zeszyty uczniowskie

testy, sprawdziany, kartkówki sprawdzające wiadomości i umiejętności

wypowiedzi ustne

prace domowe

aktywność na lekcji

prace plastyczno – techniczne

działalność zdrowotno – ruchowa

uwagi i pochwały

karty samooceny ucznia.

IV. Sposób dokumentowania oraz powiadamiania rodziców

Informacje o postępach dzieci rodzice otrzymują poprzez:

kontakty bezpośrednie – zebrania rodziców, rozmowy indywidualne (pisemne lub ustne przekazywanie informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu)

ocenione prace kontrolne, testy, dyktanda, karty pracy do wglądu dla rodziców

kontakty pośrednie – rozmowy telefoniczne, korespondencja, wpisy w zeszycie czy dzienniczku ucznia.

V. Zasady poprawiania ocen słabych

Poprawianie ocen z prac kontrolnych jest dobrowolne, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Zakres materiału do poprawy ustala nauczyciel.
Uczniowie mogą poprawiać oceny w formie ustnej lub pisemnej na zajęciach lekcyjnych lub na zajęciach wyrównawczych.
Ocenę z poprawy oceny wpisuje się obok oceny poprawionej.

Prace kontrolne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac.

Dodatkowe umowy PO

Pisania z pamięci i ze słuchu w zależności od stopnia trudności są oceniane wg skali procentowej lub punktowej:

0 bł. ort. 6

1 bł. ort. 5

2 bł. ort. 4+

3 bł. ort. 4

4 bł. ort. 3+

5 bł. ort. 3

6 bł. ort. 2+

7 bł. ort. 2

8 bł. ort. 1

Uwaga! Estetyka pisma nie wpływa na ocenę.

Prace kontrolne oceniane są wg następującej skali procentowej:

100% odpowiedzi poprawnych – 6

od 91% – 99% odpowiedzi poprawnych – 5

od 71% – 90% odpowiedzi poprawnych – 4

od 55% – 70% odpowiedzi poprawnych – 3

od 41 – 54% odpowiedzi poprawnych – 2

40% i poniżej odpowiedzi poprawnych – 1

VI. Ewaluacja

PSO podlegać będzie monitorowaniu i ewaluacji w ciągu roku szkolnego, ewentualne poprawki nanoszone będą po zakończeniu semestru / roku szkolnego. O zmianach PSO nauczyciel poinformuje uczniów i rodziców w czasie najbliższego spotkania. Fakt ten zostanie odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych lub dzienniku wychowawcy.

Opracował zespół nauczycieli

edukacji wczesnoszkolnej