Wychowanie fizyczne kl. VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:
opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania z przedmiotu w danej klasie,
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,
umiejętności ruchowe wykonuje bardzo dobrze i stosuje w praktyce
(np. podczas gier zespołowych),
czynnie pomaga nauczycielowi (sędziowanie, rozgrzewka, itp.),
zawsze jest przygotowany do lekcji (strój),
aktywnie uczestniczy w lekcji,
wykazuje znaczny postęp w sprawności fizycznej,
zawsze kieruje się zasadą „fair play”’
reprezentuje szkołę w zawodach sportowych
Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:
prezentuje umiejętności ruchowe na poziomie bardzo dobrym,
na lekcjach jest koleżeński, zdyscyplinowany, ambitny,
potrafi wykorzystać posiadane wiadomości w praktyce,
systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcji,
posługuje się właściwą terminologią ćwiczeń,
przygotowany jest do lekcji,
potrafi prowadzić rozgrzewkę,

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:
systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcji,
dba o swoją sprawność fizyczną i stara się ją rozwijać,
potrafi prowadzić kilka ćwiczeń rozgrzewkowych i korekcyjnych,
posiada podstawowe wiadomości określone programem,
wykazuje stały poziom aktywności ruchowej,
w pełni nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,
poprawnie stosuje nazewnictwo ćwiczeń, wykonuje tylko typowe zadania praktyczne
Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:
opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym – wykazuje braki w wiadomościach,
wykonuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności,
wykazuje się zbyt małą aktywnością na lekcji,
w niewielkim stopniu dąży do rozwijania swoich własnych uzdolnień,
Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:
ma bardzo duże braki w zakresie wiadomości i umiejętności,
wykonuje tylko typowe ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności,
bardzo często nie ćwiczy, nie ma stroju,
nie wykazuje żadnego zaangażowania,
Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który:
nie wykonuje nawet najprostszych ćwiczeń
nie przygotowuje się do lekcji w sposób ciągły
nie ma chęci współpracy z nauczycielem

Opracowali:  mgr Mirosława Broniecka, mgr Dawid Kupaj