Plastyka kl. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

1. Ocena celująca ( 6 )
– uczeń przejawia zdolności plastyczne
– wiedza wykracza poza program nauczania zaplanowany do opanowania w kl. IV, V, VI
– prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje
problemy plastyczne
– wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje
– zwiedza galerie sztuki, muzea i dokumentuje to
– jest laureatem konkursów plastycznych, wiedzy o sztuce
– aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany

2. Ocena bardzo dobra ( 5 )
– uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych
– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem
nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI
– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w
praktyce
– jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy
– rozwija talent plastyczny

3. Ocena dobra ( 4 )
– uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem
nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI
– poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce
– przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany

4. Ocena dostateczna ( 3 )
– uczeń wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem
nauczania i zaplanowane do opanowania na poziome kl. IV, V, VI
– jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany
– nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem
– nie wykazuje chęci do poprawienia ocen

5. Ocena dopuszczająca ( 2 )
– uczeń minimalnie opanował wiedzę w zakresie programu nauczania plastyki i
zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI
– jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace,
objawia lekceważący stosunek do przedmiotu
– nie wykazuje chęci do poprawienia ocen

6. Ocena niedostateczna (1)
–  uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym
przedmiotu nauczania w danej klasie.
– braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy z tego przedmiotu.
– nie jest w stanie rozwiązywać i wykonywać zadań o elementarnym stopniu
trudności.
– nie przygotowuje się do zajęć, a także nie uaktywnia się na nich.
– przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom. Zagraża  bezpieczeństwu.