Muzyka kl. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Celujący (6)
Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:
Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania dla danej klasy
Samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne
Szczególnie aktywnie bierze udział w muzycznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych, olimpiadach artystycznych, programach artystycznych prezentowanych w szkole i środowisku

Bardzo dobry (5)
Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który:
Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania dla danej klasy
Umiejętnie wykorzystuje posiadana wiedzę w ćwiczeniach praktycznych
Wykazuje dużą aktywność na lekcjach i w różnych formach zajęć pozalekcyjnych

Dobry (4)
Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:
Nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania dla danej klasy
Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach praktycznych
Bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych

Dostateczny (3)
Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:
Częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania w danej klasie
Potrafi wykonać niektóre zadania z zakresu śpiewu i gry, tworzenia i percepcji przy pomocy nauczyciela
Wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem

Dopuszczający (2)
Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:
Ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale nie przekreślają one możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności w dalszej edukacji
Nie potrafi samodzielnie wykonać zadań w poszczególnych formach aktywności
Niechętnie uczestniczy w zajęciach

Niedostateczny (1)
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
Nie opanował jakichkolwiek wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania dla danej klasy
Posiada lekceważący stosunek do przedmiotu
Wykazuje całkowitą bierność na lekcjach