Informatyka kl IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH IV – VI

ROK SZKOLNY 2016/2017

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

– uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe;

– wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem;

– jest aktywny podczas lekcji i pomaga innym;

– wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań i rozwiązywania problemów;

– sprawnie posługuje się językiem informatycznym.

– wypowiedzi ucznia zawierają własne przemyślenia;

– w sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach.

– w pełni korzysta z dostępnych opcji programu;

– bierze udział w konkursach informatycznych;

– świadomie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem;

– samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem;

– tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań wykraczających poza program;

– pisze wszystkimi palcami, sprawnie i szybko, metodą bezwzrokową;

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

– uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji;

– wykazuje zainteresowanie przedmiotem;

– wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań;

– zawsze poprawnie posługuje się słownictwem informatycznym.

– wypowiedzi ucznia są wyczerpujące;

– podczas wykonywania zadań wykazuje dużą staranność i sumienność;

– korzysta z opcji programu w zakresie przewidzianym programem;

– przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem;

– samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem;

– tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań przewidzianych programem;

– pisze szybko i sprawnie, wszystkimi palcami, nie robi błędów (literówek);

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

– posiada większość wiedzy przewidzianej przez program;

– wykazuje zainteresowanie przedmiotem;

– stara się pracować samodzielnie;

– wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań;

– poprawnie posługuje się słownictwem informatycznym;

– wypowiedzi ucznia nie wyczerpują całości tematu;

– wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych umiejętności z niewielką pomocą nauczyciela;

– korzysta z opcji programu w zakresie przewidzianym przez program;

– przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem;

– sprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje zadania;

– tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań przewidzianych programem;

– pisze szybko, robi niewiele błędów (literówek);

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

– opanował podstawową wiedzę przewidzianą przez program;

– wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem;

– pracuje z niewielką pomocą nauczyciela;

– w niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań;

– wypowiedzi ucznia nie wyczerpują całości tematu;

– słownictwem informatycznym posługuje się nie zawsze poprawnie, popełnia nieliczne błędy;

– korzysta z opcji programu w zakresie umożliwiającym wykonanie podstawowych operacji;

– w wykonanej pracy nie widać inwencji twórczej;

– przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem;

– sprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje zadania;

– tempo pracy umożliwia wykonywanie podstawowych zadań przewidzianych programem;

– poprawnie posługuje się klawiaturą, popełnia nieliczne błędy w pisaniu;

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– opanował wiedzę niezbędną w toku dalszego kształcenia;

– wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem;

– pracuje z pomocą nauczyciela;

– w niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań;

– słownictwo informatyczne opanował w niewielkim zakresie;

– korzysta z opcji programu w niewielkim zakresie;

– nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem;

– tempo pracy nie pozwala na wykonywanie większości zadań przewidzianych programem;

– poprawnie posługuje się klawiaturą, pisze wolno, popełnia liczne błędy;

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował podstawowej wiedzy;

– nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;

– pomoc nauczyciela jest niezbędna do wykonania najprostszych zadań;

– nie wykorzystuje posiadanej wiedzy do poszerzania własnych zainteresowań;

– nie posługuje się językiem informatyki, nie rozumie podstawowych pojęć;

– nie potrafi korzystać z opcji programu w zakresie umożliwiającym realizację zadań przewidzianych programem;

– nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem;

– nie wykonuje powierzonych zadań nawet z pomocą nauczyciela;

– tempo pracy nie pozwala na wykonywanie zadań przewidzianych programem;

– posługuje się klawiaturą w stopniu uniemożliwiającym realizację programu;