Historia kl. IV

Wymagania edukacyjne z historii w klasie czwartej
1. Zapoznaj się z historią
historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne, źródła historyczne, chronologia, tysiąclecie,era, przed naszą erą, określanie wieku, ery, obliczanie upływu czasu między wiekami, mapa historyczna, rodzaje map historycznych, archeologia*
Po omówieniu materiału zawartego w dziale uczeń: odróżnia historię rozumianą jako dzieje przeszłość od historii rozumianej jako opis dziejów przeszłości; wyjaśnia, na czym polega praca historyka; podaje przykłady różnych źródeł historycznych
wyjaśnia, dlaczego należy je chronić,oblicza upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologi- cznej;dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością, posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego, przy-
porządkowuje fakty historyczne datom, odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, planu, mapy, ilustracji;
2. Człowiek i społeczeństwo odmienność i niepowtarzalność człowieka, rodzina, tradycja rodzinna, pokolenie, społecznośćszkolna, społeczeństwo, prawa i obowiązki ucznia, w dawnej szkole* Po omówieniu materiału zawartego w dziale uczeń:  wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka; podaje przykłady różnorodnych potrzeb człowieka oraz sposoby ich zaspokajania; tłumaczy, odwołując się do przykładów, na czym polega postępowanie sprawiedliwe; wyjaśnia, w czym przejawia się uprzejmość i tolerancja; podaje
przykłady konfliktów między ludźmi i proponuje sposoby ich rozwiązywania, wyraża opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia  pamiątek rodzinnych; opisuje różne grupy społeczne, wskazując ich role w społeczeństwie, wyjaśnia znaczenie
rodziny w życiu oraz wskazuje przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny, charakteryzuje społeczność szkolną, z uwzględnieniem swoich praw i obowiązków, podaje przykłady działań samorządu
uczniowskiego w swojej szkole;
3. Mała i wielka ojczyzna
stolica Polski, polskie symbole narodowe, regiony Polski, mój region, mała ojczyzna, historia polskiego Godła* Po omówieniu materiału zawartego w dziale uczeń: wymienia i tłumaczy znaczenie najważniejszych świąt narodowych,
symboli państwowych i miejsc ważnych dla pamięci narodowej; opisuje swoją „małą Ojczyznę”, uwzględniając tradycję historyczno‐ kulturową i problemy społeczno‐gospodarcze; zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci
i wydarzeń z przeszłości „małej Ojczyzny”; wskazuje na mapie i opisuje główne regiony Polski; wymienia mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce i na wybranych przykładach opisuje ich kulturę i tradycje;

4. Dawno, dawno temu…
prehistoria*, pierwsze cywilizacje*, rolnictwo*, rola wielkich rzek*, historia pisma, alfabet fenicki,grecki, łaciński, współczesny,pismo klinowe*, Babilon*, faraon*, rydwan*, hieroglify*, piramidy*, Biskupin*, zajęcia ludności*, 7 cudów świata*
Po omówieniu materiału zawartego w dziale uczeń: wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty ludzkiej.

5. Starożytna Grecja
położenie Grecji*, ukształtowanie terenu*, rola żeglowania*, wychowanie spartańskie, hoplici, igrzyska olimpijskie, sztuka grecka, filozofia, bogowie olimpijscy, teatr grecki,  demokracja, Wielka Kolonizacja*
Po omówieniu materiału zawartego w dziale uczeń: opisuje życie w Atenach peryklejskich używając pojęć: igrzyska olimpijskie teatr, bogowie olimpijscy (Zeus, Atena, Apollo), mity(Herakles, Odyseusz), filozofia.

6. Starożytny Rzym
początki Rzymu*, Rzym królewski*, republika*, cesarstwo*,  drogi rzymskie, handel, życie codzienne, Juliusz Cezar,  prawo rzymskie, termy, igrzyska, niewolnictwo,  narodziny chrześcijaństwa, apostołowie, ewangelia, prześladowania chrześcijan,
cesarstwo zachodnie*, wschodnie*, barbarzyńcy*, legiony* Po omówieniu materiału zawartego w dziale uczeń: charakteryzuje osiągnięcia Rzymu, używając pojęć i terminów: drogi, prawo
rzymskie, wodociągi, opisuje narodziny chrześcijaństwa i jego rozpowszechnienie w czasach starożytnych.