Klasy I

Przedmiotowe Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej

I. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej

,,Dobre ocenianie’’ to takie, które:
daje dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest od osiągnięcia celu;
uwzględnia możliwości dziecka;
bierze pod uwagę wysiłek dziecka włożony w wykonanie zadania;
nie etykietuje dzieci;
zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca;
nie zawiera krytyki osoby,
uwzględnia postęp, jaki dokonał się w procesie edukacyjnym dziecka;

Cele oceniania

Diagnozowanie poziomu wiadomości, umiejętności i postaw

Obserwowanie rozwoju ucznia, gromadzenie informacji o predyspozycjach, aktywności i jakości pracy ucznia

Motywowanie ucznia do szeroko rozumianej aktywności

Informowanie ucznia i rodzica o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie

Rozwijanie pozytywnego myślenia o własnych możliwościach oraz o samym procesie uczenia się

Wdrażanie do samooceny i systematycznej pracy

II. Wybrany program

Program edukacji wczesnoszkolnej ,, Ćwiczenia z pomysłem” (autorzy: Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, WiesłaWent)

Program zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia 30 maja 2014 roku

Z programem zgodne są treści zawarte w podręcznikach:

„Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej . Klasa 1” Część 1 i 2, autorzy: Maria Lorek, Lidia Wollman, wydawnictwo MEN

Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej . Klasa 1”Część 3 i 4, autorzy: Maria Lorek, Lidia Woltman, Barbara Ochmańska, wydawnictwo MEN

„Ćwiczenia z pomysłem” Klasa 1;Część 1,2,3 i 4, autorzy: Anna Borchard, Jolanta Brzózka, Katarzyna Janiec, Anna Jasiocha, Magdalena Kieryłowicz, Anna Królik, Alina Namiecińska, Teresa Nowak, Małgorzata Uba, Barbara Żebrowska, Michał Lisicki, Małgorzata Skura, wydawnictwo WSiP

Galeria Możliwości ,,Liczę”. Ćwiczenia dodatkowe. Klasa 1, autorzy: Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha wydawnictwo WSiP

Galeria Możliwości ,,Piszę”. Ćwiczenia dodatkowe. Klasa 1, część 1 i 2, autorzy: Jolanta Bredek-Morawska wydawnictwo WSiP

II. Zasady kryteria i oceniania

Ocenianie osiągnięć ucznia w klasach I-III odbywa się na bieżąco ocenami cyfrowymi: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Dopuszcza się stosowanie znaków ,,+’’, ,,-‘’

Oceny cyfrowe będą stawiane pod konkretnymi zadaniami, a więc w zeszytach, ćwiczeniach, testach, na kartach pracy.

Podczas codziennych zajęć stosuje się również ocenianie wspomagające wyrażone poprzez:

ocenę spontaniczną połączoną z gestem, mimiką i niewerbalnym przekazem informacji przez nauczyciela

rozmowę z uczniem – ustne wyrażenie uznania lub dezaprobaty (wskazanie co jest prawidłowo, a co źle wykonane i co należy zrobić, aby było poprawnie)

ocenę pisemną – w formie krótkiego komentarza do zeszytu uczniowskiego – określającą jakość, mocne i słabe strony pracy ucznia.

Natomiast ocenianie semestralne i końcoworoczne odbywać się będzie w postaci ocen opisowych.

Oceny opisowe wystawia nauczyciel na koniec każdego semestru na podstawie bieżących ocen cyfrowych opartych na poszczególnych kryteriach:

słuchanie

technika pisania

wypowiedzi pisemne

wiadomości i umiejętności ortograficzno gramatyczne

wypowiedzi ustne

wygłaszanie tekstów z pamięci

technika czytania

czytanie ze zrozumieniem

liczenie

zadania z treścią

wiadomości i umiejętności praktyczne

wiedza i umiejętności społeczno – przyrodnicze

umiejętności artystyczno – techniczne

umiejętności muzyczne

Informacja nt. wymagań edukacyjnych obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji nauczania, uwzględnia poziom wymagań na poszczególne oceny cyfrowe.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS III

UMIEJĘTNOŚCI

Oceny

POZIOMY WYMAGAŃ

SŁUCHANIE

1

Nie słucha, nie potrafi powtórzyć za nauczycielem.

2

Potrafi powtórzyć za nauczycielem.

3

Rozumie ogólny sens wypowiedzi. Potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.

4

Słuchając potrafi wydobyć i zrozumieć kluczowe informacje w słuchanym tekście.

5

6

Uważnie słucha, rozumie pełny sens tekstu i wypełnia prawidłowo polecenia.

Potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi ustnej.

TECHNIKA PISANIA

Uwaga:

pismo dziecka można ocenić wg następujących podstawowych kryteriów:

czytelność (umożliwia poprawne rozpoznanie danej litery),

pisemność (właściwe łączenie danej litery z innymi literami czy zespołami liter),

estetykę.

1

Nie pamięta kształtu liter, myli je. Nie umie pisać w liniaturze. Ma problemy z prawidłowym odwzorowaniem.

2

Ma problem z zapamiętaniem kształtu liter oraz przepisywaniem. Myli litery i nieprawidłowo je łączy. Przepisuje po literze, odwzorowuje. Mała precyzja ruchów. Pismo drżące i rozchwiane.

3

Odwzorowuje poprawnie. Utrzymuje się w liniaturze, zapamiętuje i poprawnie zapisuje pojedyncze wyrazy. Popełnia liczne błędy. Pismo nie zawsze jest proporcjonalne. Ma kłopoty z łączeniem liter oraz z rozplanowaniem tekstu na stronicy.

4

Poprawnie odtwarza kształt liter. Pisze kształtnie, utrzymuje się w liniaturze. Prawidłowo łączy litery. Pismo jest proporcjonalne. Litery choć są połączone, pisane są impulsami. Zapamiętuje i zapisuje krótkie zdania. Popełnia błędy. Prawidłowo rozmieszcza tekst na stronicy.

5

W

Pisze płynnie krótkie wyrazy zgodnie z kryteriami poprawności pisma.

6

Zachowuje właściwy kształt, proporcję, łączenia i pochyłości liter. Pisze płynnie. Graficzna strona pisma nie budzi zastrzeżeń.

WYPOWIEDZI PISEMNE

1

Podejmuje wyzwanie, nie wykonuje zadania. Nie potrafi zredagować krótkiego logicznego zdania.

2

Redaguje krótkie chaotyczne zdania. Popełnia błędy gramatyczne, logiczne. i stylistyczne. Wymaga dużej pomocy nauczyciela.

3

Samodzielnie układa tylko bardzo krótkie zdania (zbudowane z 2 wyrazów). Krótkie wypowiedzi pisemne na podstawie tekstu, ilustracji, przeżyć, historyjek obrazkowych redaguje i zapisuje z pomocą nauczyciela.

4

Samodzielnie ułoży poprawną odpowiedź na pytanie oraz kilka zdań na określony temat. Popełnia drobne błędy stylistyczne i gramatyczne.

5

W

Po uprzednim przygotowaniu zredaguje i zapisze samodzielnie kilkuzdaniową wypowiedź (3-5 zdań).

6

Indywidualnie układa i pisze kilkuzdaniową wypowiedź (3-5 zdań) logicznie powiązaną w całość. Podejmuje udane próby układania i zapisywania twórczych wypowiedzi z zastosowaniem literackich środków wyrazu.

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ORTOGRAFICZNO – GRAMATYCZNE

1

Ort.

Poprawność ortograficzna pisanego tekstu jest 40% i poniżej. Poprawność ortograficzna budzi poważne zastrzeżenia.

Gram.

Wymaga stałej pomocy nauczyciela, samodzielnie nie podejmuje próby wykonania zadania.

2

Ort.

Poprawność ortograficzna pisanego tekstu wynosi powyżej 40%. Popełnia przy pisaniu znaczną ilość błędów. Ma problemy z ich korygowaniem.

Gram.

Przy pomocy nauczyciela podejmuje próbę wykonania zadania. Popełnia liczne błędy. Wymaga licznych wskazówek i pomocy nauczyciela przy wykonywaniu zadania

3

Ort.

Poprawność ortograficzna pisanego tekstu wynosi 55% i powyżej. Nie potrafi w pełni wykorzystać poznanych zasad pisowni. Przy przepisywaniu i pisaniu z pamięci popełnia błędy.

Gram.

Popełnia błędy, ukierunkowany nie potrafi ich samodzielnie skorygować.

4

Ort.

Poprawność ortograficzna pisanego tekstu wynosi powyżej 70%. Przepisuje pod kierunkiem nauczyciela wyrazy, zdania i krótkie teksty. Pisze z pamięci wyrazy i krótkie zdania zgodnie z zasadą fonetyczną (jak mówisz tak piszesz).

Gram.

Popełnia nieliczne błędy, ukierunkowany potrafi je samodzielnie skorygować.

5

Ort.

Poprawność ortograficzna pisanego tekstu wynosi powyżej 90%. Przepisuje poprawnie wyrazy, zdania, krótkie teksty. Pisze poprawnie z pamięci wyrazy i krótkie zdania. Zna i stosuje poznane zasady ortograficzne.

Gram.

Poprawnie i samodzielnie wykonuje zadanie..

6

Ort.

Poprawność ortograficzna pisanego tekstu wynosi 100%. Bezbłędnie przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu.

Gram.

Samodzielnie i poprawnie wykonuje zadanie.

WYPOWIEDZI USTNE

1

Na pytania nauczyciela odpowiada niechętnie, zwykle jednym wyrazem. Operuje bardzo ubogim zasobem słownictwa.

2

Wypowiada się niechętnie i nie zawsze poprawnie pod względem gramatycznym i stylistycznym. Najczęściej na pytania nauczyciela odpowiada wyrazem lub krótkim zdaniem. Do konstruowania wypowiedzi wymaga pytań naprowadzających oraz pomocy w poprawnym budowaniu zdań.

3

Częściej odpowiada pojedynczymi wyrazami na pytania niż prostymi zdaniami. Chętnie uczestniczy w rozmowie z nauczycielem i kolegami.

4

Wypowiada się pojedynczymi zdaniami na tematy bliskie. Trafnie, poprawnie zbudowanym zdaniem odpowiada na pytania nauczyciela.

5

Wypowiada się swobodnie na tematy bliskie. Wypowiedzi są logiczne, poprawnie pod względem gramatycznym i składniowym zbudowane.

6

Wypowiada się pełnymi zdaniami na różne tematy. Posiada bogaty zasób słownictwa. W wypowiedziach dokonuje oceny i porównań. Potrafi uzasadnić swoje argumenty.

WYGŁASZANIE TEKSTÓW Z PAMIĘCI

1

Nie opanował tekstu na pamięć. Nie potrafi wygłosić tekstu z pamięci.

2

Popełnia liczne błędy w wygłaszaniu prostego tekstu. Potrafi wykorzystać podpowiedź nauczyciela.

3

Wygłasza z pamięci cały tekst. Popełnia nieliczne błędy. Deklamuje w rytmie sylabowym. Nie stosuje elementów recytacji.

4

Raczej poprawnie wygłasza cały tekst. Zdarzają mu się drobne pomyłki, czy potknięcia. Próbuje zmieniać intonacje. Zwraca uwagę na znaki przestankowe.

5

Wygłasza z pamięci fragmenty prozy z zastosowaniem zmiany tonacji głosu, tempa i pauz.

6

Wygłasza z pamięci wiersz i prozę. Poszukuje własnej interpretacji tekstu.

TECHNIKA CZYTANIA

Uwaga:

cechy czytania:
poprawne – uczeń prawidłowo odczytuje wyrazy tj. zgodnie z ich brzmieniem, a także poprawnie wymawia głoski. Nie opuszcza liter, sylab, wyrazów, nie przestawia.

płynne – uczeń czyta tekst chociaż wolno, ale całymi wyrazami, nie zatrzymuje się zbyt długo nad poszczególnymi wyrazami lub ich częściami, nie bierze „oddechu” w połowie wyrazu. Czytanie płynne choć może być powolne, ale zapewnia równomierność czytania.

biegłe – Polega na indywidualnym, świadomym stosowaniu właściwego tempa, na płynnym i poprawnym odczytywaniu wyrazów, na zachowaniu właściwych akcentów logicznych w zdaniu, zgodnie ze znakami przestankowymi oraz tych akcentów, które podkreślają ważne dla zrozumienia sensu wyrazy. Warunkiem czytania biegłego jest jednoczesne rozumienie tekstu.

wyraziste – Polega na zachowaniu pauz gramatycznych, logicznych i psychologicznych, na zachowaniu właściwej intonacji, zastosowaniu odpowiedniego tempa itp. Czytanie to ma wydobyć walory uczuciowe tekstu.

1

Odczytuje pojedyncze litery. Ma problemy z dokonaniem syntezy nawet prostych wyrazów. Myli litery o podobnym wyglądzie. Ma trudności w zestawieniu dźwięku w całość. (Ciągłe literowanie utrudnia zrozumienie treści.)

2

Czyta bardzo wolno metodą głoskową, czasami sylabami. Dokonuje analizy bez syntezy trudniejszych wyrazów. Czyta proste wyrazy. Liczne błędy w czytaniu, zmiany liter, opuszczenia. (Nie rozumie sensu odczytywanych wyrazów i zdań).

3

Czyta poprawnie, wolno dokonując syntezy wyrazów. Nowy tekst czyta głoskami lub sylabami. (Koncentracja na technicznej stronie czytania utrudnia rozumienie tekstu).

4

Czyta poprawnie i płynnie w tempie odpowiadającym możliwościom dziecka. (Rozumie czytany głośno tekst. Trudności występują przy tekstach zawierających nowe trudne wyrazy.)

5

Opracowany tekst czyta poprawnie, płynnie i biegle. (Rozumie tekst po jednorazowym głośnym odczytaniu.)

6

Czyta poprawnie, płynnie i biegle teksty pisane i drukowane znane i nowo poznane. Opracowany tekst czyta wyraziście. (W pełni rozumie czytany tekst).

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

1

Nie potrafi czytać po cichu ze zrozumieniem wyrazów, zdań i krótkich tekstów. W zadaniach sprawdzających popełnia bardzo dużo błędów. Wymaga indywidualnych ćwiczeń.

2

Ma poważne problemy w czytaniu ze zrozumieniem trudniejszych wyrazów, zdań, fragmentów tekstu. W zadaniach sprawdzających popełnia dużo błędów. Konieczne dodatkowe ćwiczenia.

3

Ma trudności w czytaniu ze zrozumieniem wyrazów, zdań, krótkich tekstów informacyjnych. Rozumie tylko niektóre pojęcia, zdania, fragmenty tekstów.

4

Dobrze czyta i rozumie wyrazy, zdania i krótkie teksty. Popełnia nieliczne błędy w zadaniach sprawdzających, co może być wynikiem trudności w rozpoznawaniu liter, dwuznaków, zmiękczeń lub rozróżnianiu pojęć.

5

Bardzo dobrze czyta po cichu wyrazy, zdania i krótkie teksty. Rozumie ich treść. Rozwiązywanie zadań sprawdzających nie sprawia większych trudności. Wyróżnia wydarzenia i ustala ich kolejność.

6

Wzorowo czyta po cichu wyrazy, zdania, krótkie teksty. Rozpoznaje wszystkie litery, dwuznaki, zmiękczenia. Rozumie pojęcia. Bezbłędnie rozwiązuje zadania. Ustala kolejność zdarzeń i wiąże treść czytanych tekstów z ilustracjami.

LICZENIE

1

Przelicza na konkretach do 10. Nie rozumie pojęcia liczby. Wykonuje niepoprawnie działania matematyczne

(Liczy błędnie w opracowywanym zakresie nawet przy pomocy liczmanów).

2

Liczy na konkretach w wolnym tempie z niewielką pomocą nauczyciela. Popełnia błędy.

3

Licząc samodzielnie w opracowywanym zakresie popełnia błędy.

4

Poprawnie liczy w opracowywanym zakresie.

5

Liczy biegle w opracowywanym zakresie.

6

Liczy biegle powyżej opracowywanego zakresu

ZADANIA Z TREŚCIĄ

1

Nie rozwiązuje zadań nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela. Nie rozumie zależności występujących w najprostszych zadaniach tekstowych.

2

Proste zadania rozwiązuje tylko z wydatną pomocą nauczyciela. Ma trudności ze zrozumieniem zależności występujących w treści zadania.

3

Miewa trudności ze zrozumieniem zależności występujących w treści zadania. Rozwiązuje zadania tekstowe pod kierunkiem nauczyciela.

4

Układa i rozwiązuje złożone zadania tekstowe pod kierunkiem nauczyciela.

5

Samodzielnie układa i rozwiązuje zadania złożone, przekształca je wg. schematu.

6

Rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

1

Nie potrafi wykazać się zdobytą wiedzą w ćwiczeniach praktycznych.

2

Stosując zdobytą wiedzę popełnia liczne błędy w ćwiczeniach praktycznych.

3

Stosując zdobytą wiedzę popełnia nieliczne błędy w ćwiczeniach praktycznych.

4

Stosując zdobytą wiedzę sporadycznie popełnia błędy w ćwiczeniach praktycznych.

5

Bezbłędnie stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu ćwiczeń praktycznych

6

Biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu ćwiczeń praktycznych. Proponuje własne rozwiązania.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO – PRZYRODNICZE

1

Posiada nikłą wiedzę o środowisku.

2

Posiada powierzchowną i wycinkową wiedzę o środowisku

3

Posiada ogólna orientację w otaczającym środowisku, którą wykazuje się w małym zakresie

4

Posiada podstawową wiedzę z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego, dostrzega zależności, przyczyny i skutki

5

Potrafi zastosować wiedzę z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego przy wykonywaniu różnych zadań.

6

Biegle posługuje się zdobytą wiedzą ze zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania. Osiąga sukcesy

UMIEJĘTNOSCI ARTYSTYCZNO – TECHNICZNE

Uwaga:

podstawą do oceny powinien być:

– postęp w zdobywaniu umiejętności
– inicjatywa i pomysłowość
– zainteresowanie wykonywaną pracą
– włożony wysiłek- sprawność działania
– umiejętność organizowania pracy

1

Uczeń nie podejmuje prób wykonania pracy plastyczno-technicznej.

2

Podejmuje działanie. Praca schematyczna, uboga, niestaranna.

3

Potrafi wykonać pracę plastyczno-techniczną na określony temat. Praca nieestetyczna, uboga w szczegóły

4

Potrafi wykonać pracę plastyczno-techniczną na określony temat. Praca estetyczna, uboga w szczegóły, mało pomysłowa.

5

Chętnie podejmuje działalność artystyczną. Wykonuje ciekawe prace plastyczno -techniczne.

6

Wykonuje oryginalne prace plastyczne i techniczne osiągając sukcesy w konkursach artystycznych.

UMIEJĘTNOŚCI MUZYCZNE

1

Niechętnie, zwykle biernie uczestniczy w zajęciach . Nie wykazuje się umiejętnością śpiewania poznanych piosenek.

2

Biernie uczestniczy w zajęciach. Myli nuty.

3

Czynnie uczestniczy w zajęciach. Zbiorowo śpiewa piosenki. Próbuje wyrażać muzykę ruchem.

4

Poprawnie śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki. Solmizacyjnie odczytuje nuty. Wyraża muzykę ruchem.

5

Śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki. Solmizacyjnie odczytuje nuty. Akompaniuje do piosenek i zabaw ruchowych. Wyraża muzykę ruchem. Posiada znajomość zapisu rytmicznego w zakresie poznanych wartości. Umie zapisać na pięciolinii poznane dźwięki. Tworzy muzyczne ilustracje do opowiadań i wierszy. Chętnie słucha prostych utworów muzycznych, zauważa podstawowe cechy (nastrój, budowę, charakter).

6

Chętnie śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki. Posiada szczególne walory głosowe. Gra na instrumencie. Osiąga sukcesy w konkursach muzycznych. Rozpoznaje i omawia utwory muzyczne.

UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE

1

Przejawia negatywną postawę na zajęciach motorycznych.

2

Mało sprawny (-a) fizycznie, nie wykazuje właściwej postawy i zaangażowania na zajęciach motorycznych.

3

Sprawny (-a) ruchowo. Nie zawsze wykazuje właściwą postawę na zajęciach motorycznych.

4

Wykonuje prawidłowo podstawowe ćwiczenia fizyczne. Wykazuje właściwą postawę na zajęciach motorycznych.

5

Sprawny (-a) ruchowo. Wykazuje właściwą postawę oraz właściwe zaangażowanie na zajęciach motorycznych.

6

Wykazuje zwiększone umiejętności i sprawności fizyczne

 

 

Wzorowym zostaje ten uczeń, który w wiodących obszarach edukacji (polonistycznej, matematycznej, społeczno – przyrodniczej) odnosi sukcesy.

OCENA Z ZACHOWANIA:

Śródroczna i roczna ocena zachowania ma charakter opisowy, redagując ją brane są pod uwagę kryteria oceniania zachowania obowiązujące w szkole.

W opisowej ocenie zachowania używa się zwrotów np. zawsze, często, nigdy, czasami – w ten sposób stopniuje się tę ocenę.

Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

1. Stosunek do nauki, obowiązków

Uczeń systematycznie i punktualnie przychodzi na lekcje, na lekcjach zachowuje się bez zastrzeżeń, starannie przygotowuje się do zajęć, odrabia prace domowe, wykazuje się dużą starannością w prowadzeniu zeszytów i dbałością o podręczniki, posiada na lekcji potrzebne przybory szkolne, podręczniki i zeszyty, do szkoły przychodzi w mundurku i obuwiu zmiennym, w ciągu tygodnia usprawiedliwia nieobecności w szkole, dotrzymuje ustalonych terminów, podejmuje się dobrowolnie różnorodnych zadań i prac na rzecz szkoły, powierzone prace i zadania wykonuje chętnie terminowo i rzetelnie

2. Rozwój własnych uzdolnień, zainteresowań i wyrównywanie braków w nauce

Uczeń systematycznie uczestniczy w szkolnych lub pozaszkolnych kołach zainteresowań, zespołach wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych albo w innej formie rozwija swoje możliwości i poszerza wiedzę lub wyrównuje deficyty rozwojowe i braki w nauce, uzupełnia braki w zeszytach, ćwiczeniach oraz wiedzę z lekcji po nieobecności w szkole, wykazuje inicjatywę w uzupełnianiu wiedzy z lekcji i poprawy ocen, prezentuje swoje osiągnięcia i umiejętności na forum szkoły, środowiska lokalnego

3. Kultura osobista i relacje z innymi ludźmi

W codziennym życiu szkolnym uczeń przestrzega norm zachowania obowiązujących społeczność szkolną, przestrzega norm zachowania także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych, podczas przerw zachowuje się bez zastrzeżeń, w życiu szkolnym wykazuje się życzliwością, poprawnie reaguje na zwróconą uwagę, wykazuje postawę poprawy w przypadku swojego niewłaściwego zachowania

4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Uczeń nie stosuje żadnej przemocy fizycznej ani słownej, swoim zachowaniem, zabawami nie stwarza zagrożeń dla siebie i innych, przestrzega zasad kodeksu zachowania się na przerwach, właściwie reaguje będąc świadkiem przemocy fizycznej lub słownej, o zachowaniu kolegów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa informuje dorosłych

III. Metody i narzędzia sprawdzania osiągnięć i postępów

W klasach I-III podstawę oceniania stanowić będzie systematyczna obserwacja ucznia w różnych sytuacjach ujawniających predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

Informacje o postępach ucznia pochodzić będą z następujących źródeł (odnotowywane głównie w dzienniku lekcyjnym) :

testy diagnozy wstępnej (klasa I)

karty pracy ucznia

zeszyty uczniowskie

testy, sprawdziany, kartkówki sprawdzające wiadomości i umiejętności

wypowiedzi ustne

prace domowe

aktywność na lekcji

prace plastyczno – techniczne

działalność zdrowotno – ruchowa

uwagi i pochwały

karty samooceny ucznia.

IV. Sposób dokumentowania oraz powiadamiania rodziców

Informacje o postępach dzieci rodzice otrzymują poprzez:

kontakty bezpośrednie – zebrania rodziców, rozmowy indywidualne (pisemne lub ustne przekazywanie informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu)

ocenione prace kontrolne, testy, dyktanda, karty pracy do wglądu dla rodziców

kontakty pośrednie – rozmowy telefoniczne, korespondencja, wpisy w zeszycie czy dzienniczku ucznia.

V. Zasady poprawiania ocen słabych

Poprawianie ocen z prac kontrolnych jest dobrowolne, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Zakres materiału do poprawy ustala nauczyciel.
Uczniowie mogą poprawiać oceny w formie ustnej lub pisemnej na zajęciach lekcyjnych lub na zajęciach wyrównawczych.
Ocenę z poprawy oceny wpisuje się obok oceny poprawionej.

Prace kontrolne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac.

Dodatkowe umowy PSO

Pisania z pamięci i ze słuchu w zależności od stopnia trudności są oceniane wg skali procentowej lub punktowej:

0 bł. ort. 6

1 bł. ort. 5

2 bł. ort. 4+

3 bł. ort. 4

4 bł. ort. 3+

5 bł. ort. 3

6 bł. ort. 2+

7 bł. ort. 2

8 bł. ort. 1

Uwaga! Estetyka pisma nie wpływa na ocenę.

Prace kontrolne oceniane są wg następującej skali procentowej:

100% odpowiedzi poprawnych – 6

od 91% – 99% odpowiedzi poprawnych – 5

od 71% – 90% odpowiedzi poprawnych – 4

od 55% – 70% odpowiedzi poprawnych – 3

od 41 – 54% odpowiedzi poprawnych – 2

40% i poniżej odpowiedzi poprawnych – 1

VI. Ewaluacja

PO podlegać będzie monitorowaniu i ewaluacji w ciągu roku szkolnego, ewentualne poprawki nanoszone będą po zakończeniu semestru / roku szkolnego. O zmianach PO nauczyciel poinformuje uczniów i rodziców w czasie najbliższego spotkania. Fakt ten zostanie odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych lub dzienniku wychowawcy.

Opracował zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej